Socialstyrelsen föreslår nationellt kompetenscentrum för IF och autism

Det behövs en ny nationell resurs för att höja kompetensen inom intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen efter att ha utrett förutsättningarna.

Socialstyrelsen föreslår att det nya centret ska få ett uppdrag att samla, sprida och vid behov utveckla ny kunskap. Det ska också kunna samla och sprida forskningsresultat, erbjuda fortbildningsinsatser samt föra dialog med verksamheterna runt om i landet.

– I dag kan det vara svårt att hitta kunskap, fortbildning och forskning samlat, då det finns flera aktörer på området. Det finns också områden där det saknas kunskapsmaterial och fortbildning. Här kan det nationella kunskapscentrumet fylla en viktig funktion, och bli ett komplement till det utvecklingsarbete som redan pågår, säger Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

I utredningsarbetet har Socialstyrelsen genomfört en kartläggning av befintliga kompetenscentrum inom området intellektuell funktionsnedsättning och autism. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är ett av flera nationella kompetenscentrum som berör de här områdena redan i dag. Nkcdb arbetar till exempel med fortbildningsinsatser för att höja kompetensen hos ledning och personal inom LSS-boenden.

– Det är positivt att Socialstyrelsen, efter att ha kartlagt befintliga nationella kompetenscentrum, på nytt föreslår det här sättet för att organisera ett samlat kunskapsstöd. Det visar att formen med att samla kunskaper på nationell nivå fungerar väl, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nkcdb.

Socialstyrelsen föreslår att det nya nationella kompetenscentrumet ska förläggas till myndigheten, som sedan tidigare har erfarenhet av att samordna liknande verksamheter.

Här kan du ta del av hela rapporten ”Ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism – Socialstyrelsens bedömningar och förslag”