Nätverk kring dövblindfrågor

Eftersom dövblindhet är ett komplext och relativt ovanligt funktionshinder som förekommer i alla åldrar och påverkar livets alla områden, har personer med dövblindhet ofta en stor mängd samhällskontakter och professionella aktörer runt sig. Samverkan och samarbete mellan dessa är viktigt för att stödet ska kunna utvecklas så att det matchar behoven hos personen med dövblindhet och de närstående.

Inom dövblindområdet har en variation av arbetsgrupper och nätverk initierats och byggts upp genom åren, både nationella och internationella och med olika syften och mål. En del kring övergripande frågor som rör samhällsstöd till målgruppen och andra kring mer specifika frågor som enskilda diagnoser och metodfrågor. Genom dessa nätverk kan information och kunskaper om dövblindhet utvecklas, diskuteras och spridas vidare till andra; enskilda, verksamheter, organisationer och myndigheter.

Nationella nätverk

För personer med dövblindhet är den samlade habilitering och rehabilitering som erbjuds inom regionerna väldigt viktig. Det är också arbetsförmedlingens riktade resurser till målgruppen. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har därför bildat och leder två nätverk med dessa verksamheter, Regionernas kontaktpersoner i dövblindfrågor och Arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor. Vi har regelbunden dialog och nätverken är mycket viktiga kanaler för att nå ut med aktuell information om dövblindhet till regionerna och arbetsförmedlingen.

Dövblindrådet är ett nätverk som leds av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och består av representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Förbundet Sveriges dövblinda med Föräldrarådet och Dövblind ungdom, Arbetsförmedlingen, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Örebro universitet samt representanter för regionerna. Dövblindrådet är en samverkan mellan professionella, forskare och brukare som är värdefull för utvecklingen i Sverige, men också i förhållande till nordiskt och internationellt samarbete.

Nordiska och internationella nätverk

Nordens Välfärdscenter håller sedan många år tillbaka i ett antal nordiska nätverk.
Nordiskt ledarforum består av de nordiska ledarna inom dövblindområdet. Nätverket syftar till att identifiera och diskutera gemensamma strategier, projekt, utvecklingsområden och nordisk samverkan i stort. CHARGE-nätverket, Kognitionsnätverket, nätverket för Taktilt språk och Kommunikativa relationer  är aktiva nordiska nätverk som alla har som uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskap. Information om dessa nätverk finns på Nordens välfärdscenters webbplats.

Deafblind International (DbI) är en världsomfattande organisation vars uppgift är att öka medvetenheten om dövblindhet och stödja utvecklingen av service i världen för barn och vuxna med dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor är aktiv medlem i DbI sedan många år och har också en ordinarie plats i styrelsen. Det finns ett stort antal aktiva nätverk inom Deafblind International och utförlig information om dessa finns på deras webbplats.

Text: Lena Göransson, februari 2021

Teckenspråk