Punktskriftsutbildning för vuxna

Vilket stöd och uppmuntran man får för att lära sig punktskrift i vuxen ålder är något som skiljer sig beroende på i vilken av Sveriges regioner man bor i. Men alla regioner som besvarat en enkätundersökning från Punktskriftsnämnden har svarat att de har utbildning att erbjuda.

Bakgrund

När synen inte längre räcker till för att läsa med är alternativet att läsa punktskrift med fingrarna. Att bara lyssna på upplästa texter kan aldrig bli samma sak som att läsa, även om det är det snabbaste och smidigaste sättet att ta till sig information om läsningen blivit för ansträngande.

Barn lär sig läsa punktskrift i skolan som en naturlig del av att lära sig läsa och skriva. Det är alltså kommunernas ansvar, och kommunernas pedagoger kan få stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) om de så önskar. Men när synnedsättningen inträffar efter skolgången så är stödet för att lära sig punktskrift en del av regionernas rehabiliteringsansvar.

Punktskriftsnämnden (läs mer om denna på https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/) skapade 2021 en arbetsgrupp som fokuserat på hur denna utbildning fungerar, om det finns tillräckligt med utbildningsmaterial som är lämpligt för vuxna nybörjare och om det finns några andra hinder i regionernas arbete med detta. En av deltagarna i gruppen är Nkcdb:s representant i Punktskriftsnämnden Karin Jönsson.  

Sammanställning av läromaterialEtt par händer tar på punktskrift på ett mörkt papper. Foto.

Första arbetet som gruppen slutförde sommaren 2022 var att sammanställa vilket material som finns och var det går att beställa. Det visade sig att det finns relativt gott om olika läromaterial och lästräningsmaterial att få tag på från både SRF (Synskadades riksförbund), SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Sammanställningen kan laddas ner i PDF-format här.

Enkätundersökning om punktskriftsundervisning för vuxna med förvärvad synnedsättning

Under vintern 2023 skickades en enkät till synrehabiliteringsenheterna i Sverige med frågor om hur det fungerar i just deras region. Syftet med undersökningen var att få en nulägesbild av hur landets syncentraler arbetar med punktskriftsutbildning för vuxna.

En uppmaning att svara på webbenkäten gick till 34 kontakter på olika syncentraler runt om i Sverige. Det resulterade i svar från 20 syncentraler, som tillsammans representerar 18 av Sveriges 21 regioner.

Lägesbild utifrån enkätsvaren

Alla som svarade bedrev punktskriftsutbildning för personer med förvärvad synnedsättning. Alla hade verksamhet i egen regi, men 65% kompletterade med att köpa in utbildning från andra aktörer som SRF, FSDB och folkhögskolor.

Alla har som grund en individuell utbildning, och 70% säger att själva utbildningen bedrivs både individuellt och i grupp.

På frågan om hur många som deltog i utbildning när enkäten besvarades svarade sju att det var noll deltagare, elva har mellan en och tre  och en region hade just då tio deltagare.

61% tror att behovet av punktskriftsutbildning för vuxna under de kommande två åren kommer att vara på samma nivå som idag, medan 22% bedömer att behovet kommer att öka.

I sex regioner vill de se över sina rutiner för att motivera fler personer att lära sig punktskrift. Det är också sex regioner (dock bara delvis samma som de som vill se över rutinerna) som försöker utöka personalen som kan utbilda i punkskrift.

Enkäterna har gått till regionernas synrehabiliteringar, och inte varit inriktade på hur det fungerar specifikt för personer med dövblindhet.

Frukostwebbinarie 13 september

För att presentera ovanstående arbete och inleda en diskussion om vad som skulle kunna göras för att förbättra förutsättningarna för att lära sig punktskrift i vuxen ålder har Punktskriftsnämnden ett frukostwebbinarie den 13/9 klockan 8:30-10:00.

Ingen anmälan behövs, anslut direkt via nedanstående länk:

Länk till frukostwebbinbarie i Zoom (MötesID: 844 1418 3756, Lösenkod: 781998)

Ur innehållet:

  • Vad är och vad gör Punktskriftsnämnden
  • Sammanställning av tillgängligt material för punktskriftsutbildning
  • Vad kan MTM erbjuda av material för vuxna som är nybörjare i punktskrift
  • Resultat av enkät till regionerna om punktskriftsutbildning för vuxna
  • Så arbetar vi med punktskriftsutbildning för vuxna i Gävleborg
  • Finns det något som skulle underlätta arbetet med punktskrifts­utbildning i regionerna? Kort öppen diskussion med alla deltagare på webbinariet.

 

TEXT: Karin Jönsson

Publicerad 7 juni 2023