Personer med dövblindhet riskerar missa viktig krisinformation

Personer med dövblindhet har blivit drabbade när myndigheter brustit i att tillgängliggöra samhällsinformation om covid-19. Det visar en rapport beställd av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och utförd av Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna i samarbete med Beripsam.

Rapporten beskriver hur personer med olika funktionsnedsättningar har uppfattat och upplevt information under pandemin. Samma undersökning har också tittat på hur olika aktörer har fullföljt sitt uppdrag gentemot personer med funktionsnedsättning. I Sverige lever i dag omkring 20 procent av befolkningen med någon funktionsnedsättning. Trots det visar undersökningen att flera centrala aktörer för krisinformation saknar rutiner för att producera information till personer med funktionsnedsättning, i den omfattning som krävs vid en samhällskris.

Vissa funktionsnedsättningar medför särskilda svårigheter att tillgodogöra sig samhällsinformation enligt rapporten. Dövblindhet lyfts fram som ett exempel. Många personer med dövblindhet är beroende av tolkar, ledsagare och personliga assistenter, vilket oftast kräver fysisk kontakt. Det har gjort att det under pandemin har uppstått oklarheter kring Folkhälsomyndighetens generella råd om fysisk distansering, vilket fått till följd att dövblindtolkning och ledsagning inte har beviljats i samma utsträckning som tidigare.

– När det gäller rekommendationen att ”hålla avstånd” finns det en stor motsättning mellan de råd vi får från våra myndigheter och behoven av närhet hos personer som har dövblindhet. De behöver vara nära för att kunna se eller höra och de måste ha kroppskontakt med andra vid ledsagning, dövblindtolkning och personlig assistans. Därför blir situationen under pandemin extra svår för den som har dövblindhet, säger Lena Göransson, verksamhetschef vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Andra frågor som skapat oklarhet är om man tillhör en riskgrupp eller inte samt de frågor som rör prioriteringarna för vaccination. Rapporten visar att samhällets anpassade information inte har räckt till för personer med dövblindhet. Problemen har varit allra störst för de som lever ensamma.

– Mer eller mindre dagligen får vi medborgare information från olika myndigheter om nuläget kring pandemin. För personer med dövblindhet har det varit betydligt svårare, eller omöjligt, att få överblick på all denna information, särskilt den som inte erbjudits i en tillgänglig form, säger Lena Göransson.

Rapporten lyfter även ett problem som personer med dövblindhet påpekat en längre tid, att myndigheter tagit bort sina texttelefoner. Tidigare kunde man kontakta 1177 och 113 13 direkt via texttelefon. 113 13 gick tidigare också att nå via sms. I dag är en person med dövblindhet hänvisad till att använda tolktjänsten texttelefoni.se för att ringa, vilket flera anser vara en sämre lösning.

Delrapporten är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”Har informationen om covid 19-pandemin varit åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning och kan den förbättras?”.
Läs den fullständiga rapporten på MTM:s webbplats.