Nytt forskningsanslag för att validera livsomställningsmodellen

Vetenskapsrådet har tilldelat Region Örebro län och Audiologiskt forskningscentrum (Audf) ett projektbidrag på 1,2 Mkr till en förstudie.

Syftet med förstudien är att utveckla en strategi för att kunna validera livsomställningsmodellen. Tanken är att genomföra och validera en gruppinsats riktad till vuxna personer med förvärvad dövblindhet.

— I mötet med vuxna som har dövblindhet slås man av vilken omfattande livsomställning dövblindhet innebär, både för individen själv och för de närstående runt omkring. Och det handlar om livsomställningar som personen inte själv väljer, men måste lära sig att hantera och leva med, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

I dag används livsomställningsmodellen både i det professionella arbetet och i den egna förståelsen av livsförändringen, men modellen har ännu inte validerats vetenskapligt.

— Tidigare rapporter som Nkcdb tagit fram har visat ett gap mellan de rehabiliteringsinsatser som erbjuds personer med dövblindhet och det som forskningen har fokuserat på. Med den här förstudien hoppas vi på sikt kunna bidra till att vetenskapligt utvärdera en erfarenhetsbaserad metod, säger Moa Wahlqvist som är FoU-samordnare på Nkcdb.

Moa är en av forskarna som ligger bakom ansökan till Vetenskapsrådet, tillsammans med Agneta Anderzén-Carlsson, Ann-Sofie Sundqvist och Mattias Ehn. Forskarna är verksamma vid Audiologiskt forskningscentrum och Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro. Mattias kommer att vara projektledare för studien. Han är knuten till Nkcdb som sakkunnig och samordnar tillsammans med psykolog Sofia Hansdotter Nkcdb:s resursgrupp för psykologer. Sofia kommer delta i projektet som klinisk psykolog. Projektet är tvåårigt och startar i början av 2023.

Framsida bok om livsomställning, foto.Livsomställning vid förvärvad dövblindhet presenterades första gången för över 15 år sedan, i samband med att region Skåne byggde upp det första regionala dövblindteamet i landet. Det framkom då att modellen var mycket användbar för att förstå den process som sker när en person får en diagnos som kommer att leda till dövblindhet. Modellen anknyter teoretiskt till forskning om sociala och psykosociala konsekvenser för individer som drabbas av livslång sjukdom eller funktionsnedsättning och beskrevs ursprungligen av Ann-Christine Gullacksen, tidigare docent i socialt arbete vid Malmö universitet.

— Jag har arbetat med livsomställningsmodellen på olika sätt genom åren och jag ser med stor glädje fram emot att få följa den här studien, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nkcdb.