Internationellt forskarmöte vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro

Under tre dagar i början av oktober träffades forskare från Sverige, Nederländerna och Danmark vid Audiologiskt forskningscentrum (AudF) i Örebro. Syftet med dagarna var att bygga nätverk, presentera pågående forskning och identifiera möjliga samarbeten. Moderator för dagarna var Moa Wahlqvist, forskningsledare för Dövblindforskargruppen vid AudF tillika FoU-ansvarig på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

Från Nkcdb medverkade även Emma Varga och Sofia Hansdotter, som är involverade i ett av de aktuella forskningsprojekten som bedrivs vid AudF. Det blev således en mix av forskare och professionella med erfarenhet av dövblindfältet.

Dagarna inleddes med presentationer av olika forskningsprojekt som pågår. Till exempel så pågår ett projekt som handlar om förvärvad dövblindhet och vikten av arbetsliv, där holländarna bygger vidare på den forskning som Mattias Ehn tidigare gjort i Sverige.

Från Danmark fick vi ta del av två projekt där Rasmus Hougaard Pedersen sammanställt intervjuer kring upplevelser av att växa upp med Ushers syndrom samt att vara förälder till ett barn med Ushers syndrom.

I Nederländerna, under ledning av professor Saskia Damen, pågår även ett spännande forskningsprojekt kring att utvärdera en manualbaserad insats utifrån modellen SDT (Self Determination Theory) för föräldrar till barn med Ushers syndrom i åldrarna 8-16 år. Detta projekt kommer vi på Nkcdb att följa med stort intresse, för att se om resultaten visar sig vara goda och om detta kan vara användbart även för svenska förhållanden.

Från svenskt håll presenterades bland annat ett pågående pilotprojekt som går ut på att testa material för att validera effekten av en gruppinsats med Livsomställningsmodellen som utgångspunkt. Det är ett projekt där Helene Engh, Emma Varga och Sofia Hansdotter från Nkcdb har tagit fram en manual för en gruppinsats utifrån Livsomställningsmodellen. I samarbete med ett par av dövblindteamen i regionerna i Sverige är förhoppningen att kunna genomföra insatsen och då undersöka hur den kan utvärderas. Resultat från pilotprojektet kan sedan utgöra grund för att söka anslag för ett större forskningsprojekt med avsikt att validera Livsomställningsmodellen som en gruppinsats.

Vi fick även ta del av forskningsprojekt som på olika sätt undersöker kommunikation för personer med medfödd dövblindhet, dels i ett projekt som bedrivs vid Linköpings Universitet och som Emil Holmer är projektledare för, samt i flera olika projekt med lite olika inriktning från forskargruppen i Nederländerna. Gemensamt för projekten var att använda videoanalys som metod för att undersöka till exempel turtagning, initiativ till och samspel i kommunikation.

Förutsättningarna för att bedriva forskning ser olika ut i länderna. Men det gemensamma fokuset att utveckla forskningsprojekt där resultaten kan komma personer med dövblindhet, deras närstående och de professionella som arbetar på området, till nytta var något som förenade alla som deltog i mötet. Nätverket beslutade att fortsätta sin samverkan kring forskning och kommer att ha flera möten i mindre arbetsgrupper kring olika samarbetsprojekt. Hösten 2024 planeras för att hela nätverket ska träffas på plats i Nederländerna.

Bild från forskarmötet. 8 personer står uppradade medan 6 personer sitter på stolar framför dem. Framför de sittande står ett bord med bärbara datorer på. Foto.
En glad skara svenskar, danskar och nederländare på forskarmötet i Örebro

 

TEXT: Moa Wahlqvist

Publicerad 18 oktober 2023