Grundkurs om medfödd dövblindhet

En kvinna som sitter med kuddstöd på golvet. I hennes knä sitter ett barn med glasögon. De håller varandra i händerna.Målgrupp

Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med medfödd dövblindhet. Det kan vara personal i regionala verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård eller personal i som arbetar i särskilt boende, daglig verksamhet eller med personlig assistans.

Syfte

Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om medfödd dövblindhet och de konsekvenser det medför gällande information, kommunikation och socialt liv samt orientering och förflyttning. Kursdeltagarna ska också få grundläggande kunskap om anpassningar för att ge förutsättningar för aktivitet, delaktighet och lärande.

Mål

Efter avslutad kurs ska man som kursdeltagare kunna:

  • redogöra för de vanligaste konsekvenserna av dövblindhet och ge exempel på individuella olikheter och påverkansfaktorer.
  • ge exempel på dövblindspecifika insatser som främjar aktivitet, delaktighet, lärande och kommunikation.
  • använda sig av stöttande strategier i vardagen för att göra aktivitet, delaktighet och lärande möjligt.

Innehåll

Kursen har särskilt fokus på följande teman:

  • Om dövblindhet
  • Sinnena
  • Orientering och förflyttning
  • Samhället som stöd
  • Förståelse av sin omvärld
  • Kommunikation

Form

Grundkursen består i sitt grundutförande av åtta tillfällen, med två fysiska träffar (lunch till lunch) samt sex tillfällen på distans. Deltagarna kommer att göra en fallstudie som redovisas vid sista tillfället. Träffarna består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Plats och när kurserna genomförs styrs av behov och efterfrågan i landet. Även formen kan ibland förändras utifrån behov och rådande omständigheter.

Vid frågor kontakta monika.estenberger@nkcdb.se