ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

2001 antog WHO (världshälsoorganisationen) ett nytt klassifikationssystem; International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Denna modell är en tankeram som många verksamheter i Sverige har anammat, däribland dövblindområdet. Den nordiska definitionen av dövblindhet har den som utgångspunkt i sin skrivning och i detta arbete används den som en grund att utgå ifrån. ICF organiserar information i två huvuddelar:

Funktionstillstånd respektive funktionshinder som ett ”paraply” för kroppsfunktioner/kroppsnedsättningar, kroppsstrukturer/strukturavvikelser, aktivitet/aktivitetsbegränsningar samt delaktighet/delaktighetsinskränkningar.

Kontextuella faktorer som delas in i omgivningsfaktorer respektive personliga faktorer.  Modellen bygger på att man som person är en del i ett sammanhang där man har vissa förutsättningar med sig i form av eventuella förändringar i kroppsfunktioner, strukturavvikelser och personliga faktorer som sedan ska samverka/samspela med omgivningsfaktorer. Saker och ting kan då underlätta eller hindra personens möjlighet till aktivitet och delaktighet. I en re-/habiliteringskedja måste alla delar finnas med. 

icf

I vägledningen ligger fokus på aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Förutsättningen är att sjukvården har gjort det den kan vad gäller kroppsfunktioner/nedsättningar samt kroppsstrukturer/strukturavvikelser.
Den kunskap om personen med dövblindhet som kommer fram inom sjukvården bör föras över till dem som ska arbeta vidare med dennes re-/habilitering. Här behövs därför en tydlig struktur för hur kunskapen ska förmedlas från en diagnostiserande verksamhet till den verksamhet som ansvarar för re-/habilitering.

Att tillsammans med personen som har dövblindhet alternativt dennes företrädare (förälder, god man etc) göra en kartläggning utifrån ICF:s domäner inom aktivitet och delaktighet och där identifiera hindrande respektive underlättande faktorer både i omgivningsfaktorerna och i de personliga faktorerna blir en bra grund för det fortsatta arbetet.