Ansvarsfördelning

Det svenska samhället bygger på att ansvaret för olika saker fördelas  på olika aktörer. För en person med dövblindhet som behöver många olika insatser kan detta innebära väldigt många olika kontakter. Ibland är det svårt att hitta rätt.

Trots att både lagar, föreskrifter och vägledningar kräver och talar om samverkan och samordning mellan olika instanser sker detta långt ifrån alltid.  Ett stort ansvar för detta faller därför ofta på den enskilde eller dennes anhöriga.För en person med dövblindhet finns bland annat:

  • Regionen som sköter sjukvård, viss habilitering och rehabilitering
  • Kommunen som ger stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det kan röra sig om  ledsagare, kontaktperson, bostadsanpassning, korttidsboende, gruppboende eller assistent/assistans. Men överstiger assistanstimmarna en viss summa övergår ansvaret till Försäkringskassan. Det är också kommunen som tex kan bevilja färdtjänst eller bostadsanpassning.
  • Försäkringskassan är också den instans som utöver assistanstimmar kan bevilja tex omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, extra kontaktdagar, i vissa fall arbetshjälpmedel.
  • Arbetsförmedlingen som beviljar arbetshjälpmedel. Andra gånger är det arbetsgivaren som har ansvaret.

Det är inte lätt att reda ut vem som har ansvar för vad. Det är därför viktigt att någon, exempelvis en LSS-handläggare eller kurator, hjälper den enskilde. Det handlar både om att se vilka behov som finns och att skapa kontakt med rätt instans. Här kommer ICF-kartläggningar, nätverkskartor samt samverkansmöten och planer till pass. Förklaringar och mallar till detta finns under Metoder.

Nedan ser du en bild som är hämtad från boken För barnets bästa  och som illustrerar vilka olika verksamheter en familj med ett barn som har dövblindhet ofta har kontakt med. Inom varje verksamhet finns det ofta flera olika professioner varför en nätverkskarta bestående av ett 50-tal namn/funktioner inte är ovanligt.

bilden visar alla de instanser som kan vara inblandade i en familj där det finns barn med dövblindhet..