Identifierings-/screening-material

Vi vet inte hur många som har dövblindhet i Sverige. Har man dövblindhet så har man kontakt med många olika verksamheter. Varje verksamhet fokuserar på sin specialitet, tex hörselnedsättning eller rörelsehinder, och det är detta man arbetar med och dokumenterar. Även om man får kännedom om andra nedsättningar är det inte säkert att man väger in vad detta kan få för konsekvenser och framför allt så dokumenteras det inte som en specifik funktionsnedsättning. Detta gör att personer med dövblindhet ”göms” i annan statistik, tex flerfunktionshinder eller är registrerade som att ha synnedsättning och hörselnedsättning – men att det inte syns att man har både ock, dvs dövblindheten blir osynlig.

Vi vet dock att det är viktigt att uppmärksamma kombinationen och tänka in det i all habilitering. Handlar det om dövblindhet måste man använda andra, tex taktila, strategier för att nå fram med den habilitering man vill erbjuda. Det är därför viktigt att identifiera om en person har dövblindhet.

Nkcdb stöttade region Kalmar läns barnhabilitering i ett projekt som genomfördes 2015 – 2017 där de gick igenom alla barn och ungdomar som fick insatser av dem för att se om det fanns personer med dövblindhet. De hittade ett antal barn och ungdomar som därefter har fått sina insatser även utifrån hur deras syn och hörsel fungerar. I projektet togs det fram en rutin för att hädanefter inte missa dessa barn och ungdomar. Rutinen handlar om vikten av att undersöka syn och hörsel hos alla barn oavsett andra funktionsnedsättningar. Projektet resulterade förstås i en projektrapport som beskriver hur man gick tillväga och vilka resultat man fick. Det resulterade också i att personalen efterfrågade stöd i hur man ska arbeta med barn och ungdomar som har dövblindhet. Utifrån den frågeställningen pågår just nu ett projekt inom Nkcdb som syftar till att ta fram ett kunskapsstöd för habilitering till barn och ungdomar med dövblindhet.

Rutin för identifiering_Kalmar
Slutrapport_Identifieringsprojektet i Kalmar_maj 2017