Små barn

Småbarnsperioden är en tid då barnet är mycket beroende av de vuxna i den omedelbara närheten. Det är oftast föräldrarna men kan också vara andra, som förskolepersonal och far- och morföräldrar.

Föräldrar måste lära sig tolka och svara på barnets signaler för att det ska kunna ske en anknytning, vilket är avgörande för utvecklingen. När barn redan från födseln har nedsatt syn och hörsel sker inte detta på det sätt vi är vana vid. Det kan behövas stöd i att se, tolka och svara på barnets signaler Det är också viktigt att tänka på hur man skapar trygghet för ett barn där båda fjärrsinnena är nedsatta.

För andra barn är det kanske endast vissa delar av synfunktionen som är nedsatta, till exempel mörkerseendet. Men ett barn som hör dåligt och som dessutom inte ser i mörker, eller har synbortfall i vissa områden, kan uppleva otrygghet och/eller ge andra signaler än de vi är vana vid. Det är viktigt att lära sig se, tolka och svara på dessa för att barnet ska få en trygg anknytning vilket är en förutsättning för en positiv utveckling av samspel och kommunikation.

I det här avsnittet finns sådant som är särskilt viktigt att tänka på när ett barn tidigt får nedsättningar på båda sina fjärrsinnen. Här finns också länkar till användbart material.