Välkommen till vägledningen för dövblindspecifikt stöd

Välkommen till Nkcdb:s vägledning för dövblindspecifikt stöd. Den är indelad i olika åldersgrupper eftersom både behov och insatser kan se olika ut beroende på vilken livsfas personen befinner sig i. I menyraden ovan finns information om hur och varför vägledningen arbetats fram. Där beskrivs också beprövade metoder och strategier. Parallellt med texterna under respektive livsfas är det viktigt att läsa under fliken ”Dövblindhet” och då framför allt om konsekvenser. Detta för att få en djupare förståelse för vad själva kombinationen syn- och hörselnedsättning/dövblindheten innebär. Under respektive livsfas finns en beskrivning av vad som är specifikt för just den åldern och vad som är viktigt att tänka på ur ett re/habiliteringsperspektiv.