Kursplan – grundkurs om medfödd/tidig dövblindhet

Målsättning

Målet med grundkursen är att deltagarna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter om viktiga principer i arbetet med personer som tillhör målgruppen. Dessa principer ska leda mot optimala förutsättningar för goda livsbetingelser, utveckling och lärande för personer med medfödd/tidig dövblindhet. Utbildningen skall leda fram till en förståelse av generella och specifika förutsättningar så att den enskilde deltagaren kan tillämpa principerna i det praktiska arbetet. Den övergripande målsättningen med grundkursen är således att bidra till att det finns kompetenta partners till personer som har en medfödd/tidig dövblindhet.

Etiska principer

I arbetet med att utveckla nationella grundkurser har det även tagits fram ”Bakgrund, mål och vägledande principer”. Att därutöver särskilt ta hänsyn till när det gäller personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet, är vikten av att ha ett livsperspektiv på dövblindhet och att beakta de olika roller som påverkar livssituationen.

Huvudteman

Grundkursen om medfödd/tidig dövblindhet består av tre huvudteman. Kursen genomförs som en process över tid, med ett reflekterande/analyserande arbetssätt och utgår från ett generellt, ett specifikt och ett individuellt plan. Genomförandet präglas av ett dialogiskt synsätt som innebär att ömsesidig relation är en förutsättning för en dialog. I dialogen skapas kommunikation och  mening.  En annan självklar utgångspunkt är en helhetssyn på människan. Dokumentation genom video och videoanalys är viktiga redskap i genomförandet.

1. Funktionsnedsättningen medfödd/tidig dövblindhet

Målsättningen för temat är att deltagarna ska tillägna sig en grundläggande kunskap och förståelse för de livsvillkor som gäller för personer med medfödd/tidig dövblindhet. Denna kunskap och förståelse ska ligga som underlag för adekvata insatser i den sociala och fysiska miljön, liksom bidra till utveckling av kommunikativ och social kompetens hos den enskilde personen med medfödd/tidig dövblindhet.

Innehåll:
  • Nordisk definition av dövblindhet Vanliga konsekvenser vid medfödd dövblindhet
  • Population
  • Historiskt perspektiv

Sinnenas samspel

Målsättningen för temat är att deltagarna ska tillägna sig kunskaper om hur våra sinnen fungerar som ett system och hur de interagerar, kompletterar och kompenserar varandra. Målsättningen är även att deltagarna ska tillägna sig kunskap om funktionella konsekvenser vid kombinerade sinnesnedsättningar.

Innehåll:
  • Hur våra sinnen interagerar/samspelar
  • Våra sinnens struktur och funktion
  • Strategier utifrån att våra sinnen samspelar

Samspel – kommunikation – språk

Målsättningen för temat är att deltagarna ska tillägna sig kunskap och förståelse om sin egen roll i samband med samspels- och kommunikationssituationer i relationen med personer som har medfödd dövblindhet (kompetent partner). Man ska även tillägna sig kunskaper och förståelse om att hela kroppen är bärare av kommunikativa uttryck samt hur man kan uppfatta, bekräfta och tolka dessa.

Innehåll:
  • Förhållningssätt och etik i samspel och kommunikation
  • Övergripande genomgång av den kommunikativa utvecklingen
  • Förutsättningar för kommunikation
  • Gestuell kommunikation Språklig kommunikation

(senast reviderad 2015-01-13)