Kursplan – grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målsättning

Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om viktiga principer, förhållnings- och arbetssätt, liksom insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Etiska principer

I arbetet med att ta fram en nationell grundkurs har det även tagits fram Bakgrund, mål och vägledande principer. Att därutöver särskilt ta hänsyn till när det gäller personer med en kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet, är vikten av att ha ett livsperspektiv på dövblindhet och att beakta de olika roller som påverkar livssituationen.

Huvudteman

Grundkursen kring förvärvad dövblindhet består av fem olika huvudteman. Dessa följer det nordiska materialet Vägledning om förvärvad dövblindhet, som är ett förtydligande av den nordiska definitionen kring dövblindhet.

1. Kombinerad syn- hörselnedsättning/dövblindhet

Målsättning för temat är att ge deltagarna en introduktion inom områden som berör förvärvad dövblindhet och att bidra till kunskap om orsaker till och funktionella konsekvenser av förvärvad dövblindhet. Innehållet handlar bland annat om demografiska fakta, den nordiska definitionen om dövblindhet och konsekvenser i vardagen.

2. Konsekvenser av förvärvad dövblindhet – i ett livsperspektiv

Temat konsekvenser av förvärvad dövblindhet ska bidra till förståelse och ge kunskaper om vad dövblindhet kan få för konsekvenser för individen – vilka faktorer i omgivningen som kan vara hindrande och vilka som kan vara underlättande för att kunna vara aktiv och känna delaktighet i livet.

Individnivå

Temat syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för vad en genomgripande livsomställning som att drabbas av dövblindhet kan innebära. Likaså hur man så småningom finner nya vägar och lär sig leva med funktionsnedsättningen.

Omgivningsnivå

Temat syftar till att klargöra omgivningsfaktorernas betydelse vid förvärvad dövblindhet, faktorer som kan hindra och faktorer som kan underlätta. Mötet med omgivningen, den egna personliga och den professionella, och vikten av rätt stöd vid rätt tidpunkt är centralt i det här temat.

3. Kommunikation och information

Målet i det här temat är att deltagarna ska få kunskap om specifika och viktiga faktorer som berör kommunikation och information för personer med förvärvad dövblindhet. Dit hör exempelvis kommunikationens betydelse i vårt samhälle och hur man på olika sätt kan tillägna sig information, olika sätt att kommunicera, strategier för hur man kan förändra formerna för kommunikation, tolkanvändning, hur situationen påverkar liksom miljöns betydelse.

4. Teknik och hjälpmedel

Målet är att deltagarna ska förstå principerna och komplexiteten i samband med utprovning, anpassning, utbildning och användande av olika tekniska hjälpmedel. Deltagarna ska också förstå betydelsen av att en person med förvärvad dövblindhet i många situationer behöver kompensera med hjälpmedel/anpassningar. De ska få kännedom om vilka aktörer som har ett särskilt ansvar och vart man vänder sig med frågor kring teknik och hjälpmedel. Vidare ska deltagarna bli medvetna om att hjälpmedel och tekniska anpassningar bör ses som en viktig del i en helhetsrehabilitering och i ett livsperspektiv, för att ge största möjliga nytta för brukaren.

5. Samhällets stöd och ansvar

Temat ska belysa olika typer av samhällsstöd och service som personer med förvärvad dövblindhet kan behöva i olika situationer och faser i livet. Likaså hur lagstiftning, handikappolitiska mål och internationella konventioner medför juridiska rättigheter och etiska aspekter som skall tillgodoses. Inom detta tema belyser vi också brukarorganisationernas och det handikappolitiska arbetets betydelse för personer med dövblindhet.
(Senast reviderad 2015-01-13)