Tolken har en nyckelroll i bildtelefonin

Bilden visar kommunikationen vid bildtelefoni.
Tolkens roll vid bildtelefoni är viktig, visar ny avhandling.

Vad händer i samtalet vid bildtelefoni?
— Mycket mer än man kan tro. Det som överraskade mig mest är att det är så komplext. Ett samtal är en process där de inblandade tillsammans skapar mening, säger Camilla Warnicke vars doktorsavhandling just lagts fram vid Örebro universitet.
—  Det är inte som många tror, att tolken bara överför budskap.

Camilla Warnicke är själv auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk och även tolklärare vid Fellingsbro folkhögskola. Hennes studie om vad som händer under bildtelefonisamtalet är världsunik – och hade kanske inte gått att göra i något annat land.

— I Sverige har vi möjlighet att förbereda samtalet lite, till exempel få namn på personen som ringer upp, uppgifter som förmedlas till den som samtalet går till. Så är det inte i exempelvis USA. Där får företaget som sköter tjänsten bara betalt för exakt den tid som tolken har kopplat ihop personen i bildtelefonen med den som talar i telefon, säger hon.

Bildtelefoni är en tjänst som gör det möjligt för personer som är döva, har en hörselskada, dövblindhet eller språkstörning att kunna ringa på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning. I samtalet deltar en tolk, en teckenspråkig person i bildtelefon och en person i telefon. Tjänsten är gratis och öppen dygnet runt.

Konkret går det till så att personen som ringer kommer till tolken som sitter i en studio och kontaktar den teckenspråkiga personen.

Avhandlingen bygger på analyser av 25 verkliga samtal – också det unikt.

—  I andra studier har man tittat på fejkade eller konstruerade, samtal. Men i Sverige går det att få tillstånd att analysera riktiga samtal, säger Camilla Warnicke. Såvitt jag vet är detta första gången det har gjorts.

Avhandlingen visar att tolken inte är någon bifigur i sammanhanget utan att alla deltagare i samtalet har betydelse för processen. Det som händer är att de gemensamt skapar mening, så att parterna ska förstå varandra.

 

Sverige är världsledande

Bildtelefoni är en nationell tjänst som utvecklades i region Örebro län och funnits sedan 1996.

—  Sverige har tänkt till utifrån ett brukarperspektiv och vi är världsledande på området.  I samtalet har användaren och tolken möjlighet att förbereda samtalet innan de ringer upp den andra användaren. På så sätt kan tolken få information på förhand, säger Camilla Warnicke.

Tolken har en nyckelfunktion

– Tolken ser den teckenspråkiga parten via en dator och hör den talande parten via ett headset. Tolken har en nyckelfunktion i samtalet och har till uppgift att hantera samtalet i tjänsten. Tolken är den enda som står i direkt kontakt med de båda andra samtalsdeltagarna, säger Camilla Warnicke.
Avhandlingen, ”Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net”,  består av fyra artiklar.

– I min första studie ville jag undersöka turtagningen i samtalet. Vem som pratar när och hur samtalet är organiserat, säger Camilla Warnicke.

Avhandlingens andra artikel handlar om tolkens headset. Studien visar att headsetet påverkar hela interaktionen mellan alla tre i samtalet.

– Det visade sig till exempel att den teckenspråkiga personen stannade upp var gång tolken tog på headsetet. Det hade jag aldrig sett om jag inte gjort mikroanalyser av samtalen. Min slutsats är att headsetet är en kommunikativ resurs för hela samtalet.

Den tredje studien handlar om tolkens betydelse för samtalet.

– Jag ville titta på vad tolken faktiskt gör och vad som händer under samtalet, istället för att undersöka vad tolken förväntas eller ska göra, säger Camilla Warnicke.

Det hon tyckte var extra intressant med sin forskning var att undersöka processen i samtalet, vad som faktiskt händer. Hur samtalsdeltagarna skapar olika typer av processer, vilket utgör den fjärde delstudien.

– Jag är intresserad av processer för att de som använder tjänsten kan mötas först då kan vi utvärdera en telefonering på likvärdiga villkor, säger Camilla Warnicke.

ANNE JALAKAS, text

FAKTA:

Bildtelefoni – En nationellt tjänst som innebär att teckenspråkiga kan kommunicera på distans med personer som använder telefon. Det sker via en tolk genom tjänsten Bildtelefoni.net. Tolken arbetar från en studio och de tre deltagarna, tolken, den teckenspråkiga användaren av tjänsten och den talspråkiga användaren är åtskilda under samtalet.

Likvärdig telefonering – Post- och Telestyrelsen har i uppdrag att säkerställa elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Läs hela avhandlingen här.