Tactile Working Memory Scale – 18 deltagare certifierade efter årets kurs

I november blev 18 deltagare från åtta länder certifierade efter att ha fullföljt Nordisk Välfärdscenters kurs om ”Tactile Working Memory Scale”. Certifikatet intygar deras färdigheter i att handleda andra professionella om det taktila arbetsminnet.

Kursen startade i april 2022 och fram till november hade årets grupp deltagit på tre digitala föreläsningsdagar. Mellan varje tillfälle har deltagarna arbetat gruppvis med en fallstudie. Fallstudien har gett deltagarna möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna och öva sig på att kartlägga och föreslå interventioner utifrån metoden. Inför certifieringen träffades gruppen till sist för tre avslutande kursdagar i Köpenhamn.

— Tack vare att vi genomfört kursen som en stor grupp är vi nu många kollegor inom fältet som kan hålla kontakten, fråga varandra och hålla kunskapen levande, säger Caroline Lindström, specialpedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och en av årets certifierade deltagare.

Den här årskullen kan även luta sig kunskapsmässigt mot den grupp som genomförde utbildningen 2021.

— Det är jättebra att vi nu är en större grupp i Sverige som kan samverka och fråga varandra. Vi vet att det behövs mer kunskap om hur det går till att stödja det taktila arbetsminnet hos en person som har medfödd dövblindhet. Då är det en fördel att vi är flera som kan hjälpas åt att sprida kunskaperna vidare, säger Caroline.

Manualen ”Tactile working memory scale” publicerades 2019 och är ett resultat av ett lyckosamt samarbete mellan medlemmar i Nordens välfärdcenters kognitionsnätverk. Publikationen är skriven av neuropsykolog Jude Nicholas och senior rådgivare Annika Johannessen, båda verksamma vid Statped Norge samt av forskaren Tres van Nunen vid nederländska Kentalis.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har låtit översätta manualen till svenska för att göra det lättare att tillämpa innehållet i Sverige.

— Tanken från Nkcdb:s sida är att vi ska bidra till att sprida den här kunskapen vidare till de regioner som önskar ett stöd av det här slaget. Vi kommer till exempel att kunna erbjuda handledning för personal i hur det kan se ut när en person använder sitt taktila arbetsminne, vad det betyder och hur man kan stödja det taktila sinnet på ett bra sätt, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nkcdb.

Montage med tre porträttbilder på rad, från vänster Sari Vähänikkilä, Hans-Erik Frölander och Caroline Lindström. Foto.
I den svenska arbetsgruppen för Tactile Working Memory Scale ingår för närvarande (fr v) Sari Vähänikkilä som är kommunikationspedagog på Dövblindteamet i Region Stockholm, psykolog Hans-Erik Frölander på Specialpedagogiska skolmyndigheten och Caroline Lindström, specialpedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

 

Vad är det taktila arbetsminnet?

Arbetsminnet handlar om vår förmåga att hålla information i vårt medvetande samt att kunna manipulera den under en kortare tidsperiod. Det hjälper oss att förstå, resonera i olika situationer samt relatera till det som finns runt omkring oss. Det är en viktig förmåga som påverkar kognitiva funktioner så som att kunna planera, lösa problem, förstå komplexa ämnen och sammanhang, lära sig nya saker och kontrollera sin uppmärksamhet. Arbetsminnet har också en central roll gällande kommunikation. Kort sagt kan man säga att det påverkar funktioner som vi behöver för att kunna hantera vår vardag.

För en person som föds med en kombinerad syn- och hörselnedsättning blir syn- och hörselintryck fragmentariska och opålitliga. Det blir därför betydligt svårare att utveckla kognitiva funktioner baserat på syn och hörsel. I stället blir känseln, det taktila sinnet, allra viktigast för att förstå, hantera och lära sig om omvärlden. Det taktila arbetsminnet kan handla om hur personen utforskar något med hjälp av kroppen och händerna och därigenom lär sig att kategorisera saker, hur personen hittar i omgivningen genom att känna sig fram med till exempel fötterna eller känner igen olika saker eller texturer med händerna. Det kan också vara hur personen upprättar uppmärksamhet, håller fokus, uppfattar andras känslor och kommunicerar genom känseln.