Stort intresse för livsomställning vid dövblindhet

Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid var titeln på ett seminarium som Nordens välfärdscenter (NVC) arrangerade i Stockholm den 9 november 2011. Det är också titeln på boken som släpptes den dagen och som är resultatet av ett flerårigt nordiskt projekt som genomförts av Ann-Christine Gullacksen och Lena Göransson från Sverige, Gunilla Henningsen Rönnblom och Anny Koppen från Norge och Anette Rud Jørgensen från Danmark.

Ole Mortensen guidade oss igenom dagen, som bestod av föreläsningar av såväl bokens författare som projektets referensgrupp. Mattias Ehn, Stockholms Dövblindteam och Helene Engh, Region Skånes Dövblindenhet, reflekterade över hur den kunskap som vuxit fram genom projektet kan användas i det praktiska arbetet ute på fältet. Dagen avslutades med en ”stå-uppföreställning” av och med Sarah Remgren. Hon tog oss med på sin personliga ”resa” genom identiteter, attityder och fördomar, en fin blandning av humor, glädje och djupaste allvar. I seminariet deltog 100 personer från hela Skandinavien och ytterligare 20 personer hade anmält sig men kunde tyvärr inte delta på grund av platsbrist. Det visar hur angelägen denna frågeställning är för dövblindfältet och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor kommer därför att arrangera ytterligare ett seminarium på samma tema under 2012.

Projektet bygger på fokusgruppintervjuer med 15 personer med förvärvad dövblindhet från Norge, Sverige och Danmark. Till projektet har också en referensgrupp, bestående av fyra personer med dövblindhet, knutits. Referensgruppen har varit delaktig i projektets alla delar, från upplägget av intervjuer och analysarbete till slutsatser. Ann-Christine Gullacksens modell för livsomställning har använts som vägledning och tolkningsram genom hela projektet. Syftet har varit att fördjupa kunskapen om och ta reda på de särskilda förhållanden som förvärvad dövblindhet ger. I boken presenteras resultatet i två delar, dels livsomställningsförloppet som det yttrar sig vid förvärvad dövblindhet och dels några centrala teman vid livsomställning som framträtt som särskilt betydelsefulla under omställningsförloppet.

Eftersom dövblindhet utgör ett relativt begränsat kunskapsområde blir samverkan desto viktigare. Nordisk samverkan inom dövblindområdet har en lång tradition och ger oss möjligheter till olika perspektiv. Det nära samarbetet mellan projektgruppen och referensgruppen ger resultatet tyngd och trovärdighet. Detta samarbete kan också ses som en modell där personer med egna erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning och professionella kan mötas och där kunskaperna jämförs och jämställs. Tillsammans har denna samverkan gett projektet en större input av värdefulla erfarenheter och kunskaper.

Sammanfattningsvis kan det här projektet ses som ett viktigt bidrag till rehabiliteringsarbetet, ett stöd och verktyg för professionella för att kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt. Även för den som själv befinner sig mitt i en livsomställning, kan det ge hopp att känna igen sig i andras erfarenheter. Man inser att man inte är ensam om att utveckla och leva med förvärvad dövblindhet – ett inre arbete över tid.

 

Här kan du ladda ned rapporten ”Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet”

Nordens välfärdscenter info@nordicwelfare.org

Rapporten kan även laddas ner på:
www.nkcdb.se

Läs mer om seminariet på följande länkar:

Referat av Lena Göransson