Större utsatthet för våld och hot bland personer med funktionsnedsättning

Psykiskt våld som att vägra tolk till någon som behöver det eller att flytta runt eller förstöra möbler för någon som inte ser. Fysiskt våld som att använda en persons hjälpmedel som tillhygge i våldshandlingen. Så kan det hot och våld som bland annat riktas mot personer med dövblindhet se ut, skriver Myndigheten för delaktighet (MFD) i en nulägesbeskrivning till regeringen. 

MFD:s utredning visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med övrig befolkning. Kartläggningen visar att risken för att utsättas för våld och hot ofta är nästan dubbelt så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Myndigheten pekar även på att bristande tillgänglighet i omgivningen och hinder för delaktighet i samhället generellt kan innebära ytterligare riskfaktorer för en person som är utsatt för våld.

— Många personer bär på erfarenheter av att inte bli trodda när de söker hjälp eller att våldet de utsatts för definieras som något annat, just för att de har en funktionsnedsättning, säger Maria Melin, projektledare på MFD.

I sina åtgärdsförslag till regeringen lyfter MFD bland annat fram behovet av:

  •  ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete för personer med funktionsnedsättning på alla samhällsnivåer
  • fler aktörer som ställer frågor om och upptäcker våld mot personer med funktionsnedsättning
  • tillgängliga skydds- och stödinsatser till dem som utsätts för våld.

Ta del av hela MFD:s utredning här