Utprovning av alternativ telefoni för personer med dövblindhet

Kom ihåg att det är din kompetens i alternativ telefoni som är det viktiga. Använd denna, och tänk även på:

Före utprovningen

 • Sätt av gott om tid för besöken.
 • Dövblindhet är energikrävande, försök anpassa besökets plats, tid och form för att underlätta så mycket som möjligt för personen.
 • Be personen ta med syn- och hörselhjälpmedel om dessa kan användas.
 • Har personen redan utprovade datorbaserade synhjälpmedel, fråga om en samverkan med förskrivaren av dessa bör ske före utprovningen.

Under besöken

 • Våga fråga om personens syn- respektive hörselnedsättning!
 • Försäkra dig om att personen ser dig så optimalt som möjligt för att på så sätt höra dig bäst. Fråga hur personen vill ha det med tanke på placering, belysning och avstånd. Ha ögonkontakt!
 • Fråga om personen har några hörselhjälpmedel för samtal som skulle underlätta ert samtal, till exempel en mikrofon som strömma ljudet direkt till användarens hörapparat.
 • Erbjud dig att samverka med andra professionella, till exempel audionom och synpedagog, för att tillsammans hitta så bra lösningar som möjligt. Undvik att göra personen med dövblindhet till projektledare för sin egen rehabilitering om det inte är personens eget val.
 • Används strömmande ljud från datorn/surfplattan/mobiltelefonen direkt till hörapparaterna innebär det också att uppläsningen av skärmen som en skärmläsare ger kommer till hörapparaterna. När ni sitter i en utbildningssituation är det svårt för dig som utbildar att höra när det strömmande talet/ljudet tystnar och personen åter kan höra vad du säger. Bli överens om hur ni bäst hanterar detta under utbildningen. Det kan vara att användaren ger en signal till dig när talet är klart, eller att ni just under utbildningen inte använder strömmande ljud utan har ljudet ut i rummet så att ni båda hör samtidigt.

Val av program

 • Utöver det du alltid tänker på i en utprovning, fundera på vilken apparat som är enklast att hantera med nedsatt syn. Tänk även på att ett system som användaren redan är bekant med sparar mycket energi från inlärningen, om det bara går att anpassa. Vid första förskrivning samt då ett byte är nödvändigt, välj ett system där gränssnittet kan förändras så mycket som möjligt för att undvika behov av framtida byten.
 • Fråga om det skulle underlätta att koppla tal/ljud från hjälpmedlet direkt till hörapparaterna. Välj i så fall ett hjälpmedel där detta är möjligt, samt samverka med audionom så att eventuella tillbehör till hörapparaterna också förskrivs.
 • Ta upp frågan om förskrivning av andra hjälpmedel som större bildskärm, förstoringsprogram, skärmläsare, punktskriftsdisplay eller liknande kan förbättra resultatet.
 • Om möjligt, skapa en lösning där det går att variera användning av synrester, hörselrester och taktila strategier under dagen och beroende på situationen.

Hantering

 • Träna en funktion i taget och repetera. Kontrollera att informationen uppfattats rätt.
 • Utöver den vanliga användarutbildningen, träna även på att koppla in de hörselhjälpmedel som behöver användas.

Kontinuitet

 • Om möjligt, ha samma förskrivare och/eller pedagog vid alla besök. Dokumentera extra anpassningar och överenskommelser ni gör och varför, så att eventuell ersättare lättare förstår vad som är gjort och varför.
 • Försök bygga strategier och lära ut tekniker som fungerar även med ytterligare försämrad syn och hörsel.
Meny