Medfödd dövblindhet

Medfödd dövblindhet används som begrepp när dövblindhet uppkommit före språkutvecklingen. Det medför stora svårigheter att bygga upp en förståelse för omvärlden och att utveckla ett språk, vilket riskerar att leda till att utvecklingen av sociala färdigheter påverkas. Behovet av specifika kunskaper från omgivningen blir avgörande för personens utveckling och lärande.

Hur kan vi kommunicera så att vi förstår varandra?

I mötet med personer med medfödd dövblindhet är kommunikationen ofta den största utmaningen. Att förstå och bli förstådd är ett grundläggande behov hos människan som visar sig redan hos det nyfödda barnet. Eftersom kommunikation är en förutsättning för utveckling bör det vara en högt prioriterad insats vid habilitering för personer med dövblindhet.

Det krävs kvalificerat stöd av olika slag, samt tidiga, kontinuerliga och täta insatser för att stödja en person med medfödd dövblindhet i sin kommunikationsutveckling. Kommunikationen baseras ofta på kroppsliga intryck som personen fått i ett känslomässigt samspel med någon annan. Kroppsliga uttryckssätt kombineras ofta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) beroende på personens hörsel- och synfunktion.

Kroppsligt och taktilt blir viktigt

Alla små barn är beroende av kroppen och taktila sinnet för att utveckla samspel och kommunikation. För seende och hörande barn blir syn och hörsel gradvis allt viktigare. Men för ett barn med dövblindhet fortsätter de kroppsliga och taktila strategierna att ha en avgörande betydelse hela livet. Händerna blir särskilt viktiga då de ofta fungerar som personens ögon, öron och röst. Kompetensen hos omgivningen är en viktig förutsättning för kommunikationsutvecklingen. Detta kan ske genom:

  • att etablera kontakt och uppmärksamma varandras initiativ
  • att ta tur och dela känslor
  • att identifiera yttringar och uttryck hos personen
  • att tillgängliggöra språklig input till personen
  • att tillgängliggöra en social kontext för personen
  • att stödja taktil och kroppslig utforskning och därmed personens begreppsbildande

Film som verktyg

Vid kommunikation med en person som har medfödd dövblindhet, är det lätt att missa viktiga yttringar eller att se dessa som ”beteenden” utan koppling till kontext. För att stödja kommunikationsutveckling rekommenderas därför att använda film som verktyg.