Identifiering av dövblindhet

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.” (nordisk definition av dövblindhet)

Definitionen pekar också på att socialt liv, kommunikation, tillgång till information, rumslig orientering och förmågan att röra sig fritt och säkert påverkas. Det taktila sinnet blir viktigt för att kunna kompensera för kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Medicinsk och funktionell utredning behöver vägas samman

Dövblindhet behöver definieras både utifrån medicinska faktorer och de funktionella hinder som uppstår till följd av den kombinerade syn- och hörselnedsättningen. En viktig förutsättning är att det finns rutiner inom hälso- och sjukvården att alltid undersöka synen när hörselnedsättning eller dövhet har identifierats och vice versa.

  • Medicinska utredningar behöver göras på syn och hörsel men även andra kroppsliga funktioner kan vara drabbade till följd av olika diagnoser och syndrom. Vid syndrom förekommer en bestämd kombination av symtom som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos till exempel Usher, CHARGE och Alströms. Idag blir det allt vanligare att kliniska undersökningar kompletteras med en genetisk utredning.
  • Funktionella utredningar av hur personen kan använda sin syn och hörsel  och även andra funktioner, behöver komplettera den medicinska utredningen. Vidare behöver bedömning göras av hur och i vilken grad personen kompenserar med andra sinnesintryck, framför allt med känseln, det taktila sinnet.

När det gäller framför allt barn behöver utredningen ofta kompletteras med iakttagelser i vardagliga situationer till exempel hur barnet etablerar kontakt och uppmärksamhet, utforskar omgivningen och kommunicerar. För att iakttagelserna ska bli tillförlitliga bör de yttre förutsättningarna vad gäller ljus- och ljudförhållanden vara så goda som möjligt. Ofta behöver iakttagelser ske i i flera olika situationer och miljöer och över tid för att bedömningen ska bli tillförlitlig.

Dövblindhet kan identifieras när medicinska och funktionella utredningarna har värderats och vägts samman och resultatet pekar på att nedsättningarna på syn och hörsel är så omfattande att dessa båda sinnen har svårt att kompensera för varandra.

Här kan du ladda ned vår publikation ”Synbedömning av barn med nedsatt hörsel”framsida publikation om synbedömning

Ladda ned formuläret ”Sammanfattning från utförd synbedömning” (pdf)

 

Identifieringsprojekt i Kalmar

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor gjorde ett första organiserat steg att synliggöra barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning 2015 – 2016. Tillsammans med barnhabiliteringen i Kalmar län screenades deras samtliga barn och ungdomar (0 – 18 år) tillhörande barnhabiliteringen (cirka 1 000). Som stöd användes ett identifieringsmaterial från ett liknande danskt projekt (Andersson & Rødbroe, 2004). Detta material översattes och omarbetades för att bättre passa för svenska förhållanden. Resultatet utmynnade i att totalt sex av cirka 1000 barn bedömdes uppfylla målkriterier för dövblindhet. Åldrarna för barnen var vid tiden för projektet mellan 2 och 16 år. Barnens funktionsnedsättningar och diagnoser varierade. Endast ett av de sex barnen hade redan innan projektet startade en identifierad dövblindhet.

Projektet utarbetade en rutin för regionen och projektet finns presenterat i en projektrapport.