Projektet Tactile Transition fortsätter utforska taktila förmågor

Hur är det att leva med en kombinerad syn- och hörselnedsättning och gradvis förlora ett eller båda av dessa sinnen? Är det bara en förlust av funktioner, eller kan det också innebära att utveckla något nytt?  Projektet Tactile Transition utforskar de här frågorna genom att intervjua personer med förvärvad dövblindhet i England, Nederländerna, Norge och Sverige om deras egna erfarenheter av sensoriska förändringar.

Det pågående forskningsprojektet syftar till att öka medvetenheten om de sensoriska förändringarna, med fokus på det taktila sinnet, och därigenom erbjuda en ny grund för diskussion och vidareutveckling av stödsystemet för personer med förvärvad dövblindhet.

I Sverige är det Monika Estenberger och Moa Wahlqvist på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) som har arbetat med studien och skrivit den svenska delrapporten.

– I projektet har vi uppmärksammat att varken personer som har förvärvad dövblindhet eller professionella är vana att prata om det taktila sinnet eller dess potential. De vi har intervjuat i projektet använder det taktila sinnet, men tänker inte alltid på hur de gör det, säger Monika Estenberger.

Inom dövblindområdet är fokus ofta på hur nedsättningar relaterade till syn och hörsel kan kompenseras med olika hjälpmedel. Bristen på kunskap om det taktila sinnet, som är större än bara känsel och beröring, påverkar både vilka begrepp som används och hur vi pratar om det. En fråga som projektgruppen nu diskuterar gemensamt är hur resultaten av intervjuerna ska kunna tillämpas på ett mer praktiskt sätt i rehabiliteringen tillsammans med personer som har förvärvad dövblindhet.

I sommar kommer projektgruppen att delta på Deafblind Internationals världskonferens i Kanada för att sprida erfarenheter från de fyra länder som deltagit i projektet – och förhoppningsvis samtidigt få värdefulla inspel från åhörarna.

– Arbetet med den gemensamma slutrapporten kommer att fortsätta under hela 2023, men vill vi redan nu framföra ett tack till alla som har varit engagerade i projektet. Vi vill också rikta ett särskilt tack till de personer som har bidragit med sina egna erfarenheter och reflektioner kring hur de hanterar olika situationer i vardagen, säger Monika.

Läs Norden välfärdscenters artikel om projektet ”Tactile Tranisition” här

Här kan du ta del av Nordens välfärdscenters webbinarium om Tactile Transition