Vårt uppdrag

Personer med dövblindhet i Sverige är en till antalet relativt liten grupp och olikheterna inom gruppen är stora. Det gör det svårt att bygga upp och upprätthålla den specialistkunskap och erfarenhet som behövs ute i landets regioner och kommuner för att kunna möta barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet. Regeringen har därför sedan 2003 gett statsbidrag till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med syftet att verksamheten ska vara en stödjande nationell resurs i dövblindfrågor. År 2012 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att upphandla och sluta avtal med en aktör samt att årligen rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om verksamhetens resultat (dnr S2012/5379/FST). Från den 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare för Nkcdb.

Uppdraget omfattar under perioden 2023-2028 sex verksamhetsområden:

  1. Ge expertstöd till regionerna i deras arbete med att organisera stödet till personer med dövblindhet och även till andra ansvariga huvudmän
  2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet
  4. Stödja målgruppen i framtagandet av kurser och utbildningar på dövblindområdet
  5. Identifiera och främja användningen av teknik och tjänster inom information och kommunikation för personer med dövblindhet
  6. Upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan inom dövblindområdet och beakta brukarmedverkan i alla delar av uppdraget.

Brukarsamverkan

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ser ett stort värde i att kontinuerligt samverka med de organisationer som står vår målgrupp nära. Brukarsamverkan i konkreta frågor och brukarinflytande generellt i verksamheten är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna nå goda resultat och utvecklas i en riktning som motsvarar målgruppens aktuella behov.

Vi samverkar med flera brukarorganisationer och deras företrädare, men har ett särskilt nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Det kan handla om att brukarrepresentanter medverkar som föreläsare på kurser och seminarier eller deltar i våra arbets- och referensgrupper. FSDB har även en ordinarie plats i Nkcdbs styrelse.

En del av Mo Gård

Sedan 2003 har Mo Gård uppdraget från regeringen att ansvara för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Mo Gård är en stiftelseägd icke-vinstdrivande verksamhet med lång erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar. Stiftarna är Region Östergötland, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening. Mo Gård har lång erfarenhet och kompetens av att utföra stödinsatser till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Mer information om Mo Gård hittar du här

Teckenspråk