Vårt uppdrag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Dövblindhet väcker ofta starka känslor i samhället. Många vet inte vad begreppet innebär, och i landstingen, kommunerna och hos andra samhällsaktörer är kunskaperna om dövblindhet ofta begränsade. Det krävs en specifik kompetens från samhällets sida för att kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående. Därför är det viktigt att sprida information om vad dövblindhet är och hur personer med dövblindhet vill bli bemötta. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för Nkcdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer i samhället.

Uppdraget

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits under Stiftelsen Mo Gård sedan 2003 och haft Socialdepartementet som uppdragsgivare. Från den 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare. Verksamheten regleras i avtal och omfattar följande områden:

  1. Expertstöd (medicinska frågeställningar, identifikation av dövblindhet, habilitering och rehabilitering, teknik och hjälpmedel, tolkfrågor, juridiska frågor mm)
  1. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  1. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet
  1. Kurser och utbildningar
  1. Brukarsamverkan

Flera aktiviteter i vår verksamhet har karaktären av strategiska och långsiktiga projekt och metodutveckling. De leder så småningom till ett mer regelbundet expertstöd inom olika kompetensområden som teknik, vägledning för habilitering och rehabilitering eller tidig identifikation av dövblindhet hos barn. Andra aktiviteter har mer karaktären av punktinsatser eller är mer avgränsade. Ytterligare andra aktiviteter är sådana som löper kontinuerligt som till exempel kunskapsförmedling, expertstöd och konsultationer kring olika frågeställningar, kontakter med olika nätverk och brukarorganisationer etc.

Sammanfattningsvis finns det alltså en ständigt pågående rörelse mellan uppdragets olika delar. Strategiskt långsiktigt metodarbete och kunskapsutveckling inom olika områden leder till nytt riktat expertstöd, information och kunskapsspridning. För att möjliggöra denna utvecklingsprocess krävs det en god samverkan med olika aktörer i samhället, såväl brukare och anhöriga som forskare och professionella. Allt med målet att skapa ett kunskapsbaserat, långsiktigt och hållbart stöd i samhället till barn och vuxna med dövblindhet och deras anhöriga.