Nätverk

För att samhällsstödet ska kunna utvecklas så att det matchar de individuella behoven hos barn och vuxna med dövblindhet krävs det samverkan, samarbete, samsyn och en samordning av samhällets samlade resurser. God samverkan ser vi som en strategisk framgångsfaktor i dövblindarbetet och det är också en strategi som genomsyrar arbetet vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Det finns olika nätverk och arbetsgrupper inom dövblindområdet, såväl nationella som internationella och med olika syften och mål. En variation av arbetsgrupper och nätverk har initierats och byggts upp, både kring övergripande frågor som rör samhällsstöd till målgruppen och kring mer specifika frågor t ex kring enskilda diagnoser och metoder.

Nationella nätverk

Nationella dövblindrådet är ett nätverk som leds av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och består av representanter från , Specialpedagogiska skolmyndigheten, Förbundet Sveriges Dövblinda med Föräldrarådet och Dövblind ungdom, Arbetsförmedlingen, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Örebro universitet samt representanter för regionerna/landstingen. Dövblindrådet är ett mycket viktigt forum för att kunna driva och utveckla dövblindfrågorna i Sverige, men utgör också en viktig resurs för Sverige vid representation i olika internationella sammanhang.

CHARGE-nätverket har som syfte att vara en plats för alla intresserade som önskar utbyta erfarenheter, ställa frågor och få information om CHARGE syndrom och även få information om aktuella aktiviteter inom området, både nationellt och internationellt.

Taktil språklighet är en nationell arbetsgrupp med syftet att utveckla samt sprida kunskap kring ämnet taktil språklighet. Främst till personal som arbetar med barn och vuxna personer med medfödd dövblindhet, men även till föräldrar och anhöriga.

Landstingens kontaktpersoner i dövblindfrågor – sedan flera år tillbaka finns ett nätverk bestående av en kontaktperson från varje landsting/region.

Arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor är ett nätverk som består av en representant för varje regional specialistresurs Syn-Döv-Hörsel.

Genom dessa nätverk kan information om dövblindhet spridas och diskuteras.

Nordiska och internationella nätverk

I regi av Nordens Välfärdscenter finns det ett antal nordiska nätverk.

Nordiskt ledarforum är ett nätverk som består av de nordiska ledarna inom dövblindområdet. Nätverket syftar till att identifiera och diskutera gemensamma strategier, projekt, utvecklingsområden och nordisk samverkan. Gruppen träffas en gång per år.

Nordiska CHARGE-nätverket blev etablerat under 2002 som en arbetsgrupp. Varje land är representerat med 2-3 personer. Gruppen möts en gång om året.Nätverket samlar och delar kunskap om CHARGE syndrom i de nordiska länderna. Arbetet har karaktären av ett utvecklingsarbete vars resultat ska kunna användas av professionella och föräldrar, som hjälp och stöd i deras arbete med barn och vuxna med CHARGE syndrom.

Taktil språklighet är ett nordiskt nätverk av professionella som träffas två gånger per år. Syftet med nätverket är att på ett nordiskt plan utbyta erfarenheter och tankar kring ämnet taktil språklighet, att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation och försöka förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation med personer som har tidigt inträffad dövblindhet.

Kognitionsnätverket är ett nätverk som består av pedagoger och psykologer som arbetar kliniskt eller med forskning inom dövblindområdet. Man har inte bara medlemmar från Norden utan även från Nederländerna och Schweiz. Syftet med nätverket är i första hand att dela erfarenheter och utveckla kunskaper om kognition och dövblindhet samt att ta fram anpassade utredningsmetoder.

Nätverket kommunikativa relationer arbetar för att möjliggöra rättigheten att kommunicera på sitt eget kommunikationssätt. I mötet med personer med medfödd dövblindhet är kommunikationen ofta den största utmaningen. Att skapa de bästa kommunikativa förutsättningarna innebär att öka kompetensen hos kommunikationspartnerna att identifiera yttringar och uttryck.

Deafblind International (DbI) är en världsomfattande organisation som främjar tjänster för personer med dövblindhet. Syftet är att stödja personal, familjer och personer med dövblindhet. Det centrala i arbetet är att stödja utvecklingen av service för att möjliggöra en god livskvalitet för barn och vuxna med dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor är aktiv medlem sedan ett flertal år och har också en ordinarie plats i styrelsen. Vart fjärde år anordnas en internationell konferens och vart fjärde år en europeisk konferens om dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors olika experter brukar delta aktivt vid dessa konferenser, både i planeringen och som föreläsare, deltagare i paneldiskussioner eller som ledare av workshops.

I DbIs regi finns det följande nätverk:

 • The Acquired Deafblindness Network (ADBN)
 • Adapted Physical Activity (APA) Network
 • CHARGE Network
 • Communication Network
 • European Deafblind Network (EDBN)
 • Ibero Latin American Network
 • Network of the Americas
 • Outdoor Network
 • Research network
 • Rubella Network
 • Social Haptic network
 • Tactile Communications Network
 • Usher Network
 • Youth Network (DbIYN)