Socialt samspel och kommunikation

Dövblindhet, oavsett graden av funktionshinder eller när i livet dövblindheten inträffar, utgör ett hot mot kommunikation och socialt samspel med andra människor. Alla former av kommunikation och informationstillägnande påverkas av dövblindheten, både att kunna läsa skriven text och att kunna direktkommunicera och vara sociala tillsammans med andra människor.

Syn och hörsel – sinnen för kommunikation

Genom synen ser vi omgivningen, personerna och vad som sker. Vi tolkar kroppsspråk och känslor. Det är också ögonkontakt och tonfall som i hög grad styr turtagningen i en dialog. En person som lever med en synnedsättning kompenserar sin synförlust genom att rikta uppmärksamheten mot det hen kan höra.

Genom hörseln hör vi språket, de ord som sägs, hur de sägs samt omgivningsljud. En person som lever med en hörselnedsättning lär sig att bli uppmärksam och tolka det hen kan se. Man kompenserar genom att avläsa andra människors läpprörelser, mimik och kroppsspråk.

Tillsammans ger allt detta oss ett sammanhang, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna tolka det som sägs. För personer med dövblindhet blir det avsevärt mycket svårare att ta initiativ till kontakt och hitta strategier för att kompensera för syn- och hörselförlusten i ett samtal. Vid förlust av båda fjärrsinnena, syn och hörsel, är risken stor att kommunikationskompetensen och kompetensen att umgås och vara social tillsammans med andra påverkas negativt i olika hög grad.

Olika sätt att kommunicera vid dövblindhet

Båda sinnena, syn och hörsel, behöver kompenseras i kommunikationen. Vid all kommunikation med personer med dövblindhet måste inte därför bara det som sägs, utan också det som syns och det som sker i rummet tas i beaktande. Personer med dövblindhet använder en mängd olika metoder och strategier för att kommunicera med andra människor och för att kunna ta till sig information. Ibland kan dessa vara mycket personliga och individuella.

Mer om socialt samspel och kommunikation finns under rubriken Stöd till professionella.

Text: Lena Göransson, mars 2021

Teckenspråk