FSDB startar projekt för bättre hälsa

Bättre hälsa. Det är målet för det nya projekt som Förbundet Sveriges Dövblinda drar igång med stöd av Allmänna arvsfonden. Målet är att öka kunskapen om hälsan bland vuxna med dövblindhet och att ta fram en åtgärdsplan för att den ska bli bättre.

Bakgrunden är dyster. Folkhälsomyndigheten har i flera rapporter visat att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Moa Wahlqvists doktorsavhandling ”Health and People with Usher Syndrome” visar att situationen för personer med Ushers syndrom, den vanligaste orsaken till förvärvad dövblindhet, är allvarlig. Bristande social tillit, trötthet som gränsar till utmattning och dålig ekonomi är vanliga, liksom självmordstankar.

Samla in erfarenheter från hela landet

Inom projektet, som startar i början av 2017, planeras träffar runt om i landet där personer med dövblindhet delar med sig av sina erfarenheter vad gäller delaktighet, motion och hälsa och beskriver hinder och möjligheter.

Utifrån erfarenheterna ska ett material för vägledning och tips för egna aktiviteter tas fram. Tanken är även ta fram ett material för personal inom rehabiliteringen.

Framtidsverkstad är en metod som FSDB tidigare använt sig och som man tänker sig även kan användas vid träffarna i detta projekt. Träffarna ska också ge tillfälle att praktiskt pröva på och utvärdera olika hälsofrämjande aktiviteter som är lämpliga för personer med dövblindhet.

Fortbildning av personal

Seminarier med politiker och personal inom rehabiliteringen står också på listan över aktiviteter som ska genomföras under det första av de två projektåren. År två ska material tas fram och fortbildning av rehab-personal ske.

Inspirationsmaterial för egenanvändning som beskriver olika aktiviteter och för- och nackdelar med dessa, ska så småningom finnas på FSDB:s hemsida.

ANNE JALAKAS, text