Utgående material

Här presenterar vi utgående material eller material som är publicerat tidigare än 2011.


Bokomslag

Vägledning om förvärvad dövblindhet

Bok | Utgiven 2010

2006 presenterades en reviderad nordisk definition av dövblindhet. Definitionen har två nivåer, en överordnad och en förklarande. Vägledningen syftar till att ytterligare beskriva vad dövblindhet innebär. Den utgår från definitionen och beskriver centrala punkter som har relevans för personer med förvärvad dövblindhet. Dispositionen följer definitionen och överskriften till varje avsnitt är citat från denna. Målgruppen är personer som har behov av specialkunskaper om förvärvad dövblindhet.

Ladda ner som pdf


Bokomslag

Plus & Minus – Framgångsfaktorer och hindrande faktorer i samband med förvärvad dövblindhet

Utgiven 2010 | Författare: Edberg, Joge Johansson & Nylander

De personer som själva lever med en funktionsnedsättning är de som bäst kan tala om för oss andra hur de önskar att rehabiliteringsprocessen ska fungera. Ingen kan vara mer experter än de! Vår uppgift är att lyssna, försöka förstå och handla så klokt som möjligt med stor respekt för varje enskild individ. Att forcera processen kan innebära att förtroendet går förlorat. Ibland kan det vara svårt att vänta när man tror sig veta vilka behov som finns. Men varje människa är unik och det finns inga ”rätta lösningar”. Ett ömsesidigt förtroende är viktigt i en rehabiliteringsprocess som sträcker sig över en stor del av livet.

Ladda ner som PDF


Bokomslag

Allvarlig kombination av hörsel och synnedsättning hos personer över 65 år

Rapport | Utgiven 2008 | Författare: PO Edberg, Ulla P. Wahlquist, Birgitta Larsby, Mattias Hällgren

En undersökning av hur många personer i Linköpings Kommun som själva upplever att de har en allvarlig kombination av hörsel- och synnedsättning (KAHS). Undersökningen var riktad mot äldre i en del av stadens äldreomsorg liksom mot personer över 65 år som inte hade någon service från kommunen. I rapporten beskrivs också utbildningsinsatser som genomförts för drygt 300 personer, bland annat inom äldreomsorg. Rapporten visar att också en liten utbildningsinsats för personal kan göra en stor skillnad för personer med KAHS.

Ladda ner som pdf | Beställ tryckt version


Bokomslag

Den goda gruppbostaden för vuxna personer med dövblindhet

Broschyr | Utgiven 2008

Här har vi samlat kunskap och funderingar som finns hos personal på gruppbostäder där det bor personer med dövblindhet samt från föräldrar. Broschyren tar upp vad som bör ingå i ett boende för att det ska ge livskvalitet för denna grupp. Fokus har lagts på den sociala miljön, på samspel och samarbete mellan personen med dövblindhet och de som finns runtomkring personen. I broschyren finns också riktlinjer för hur den fysiska miljön bör se ut för att underlätta vardagen för denna grupp.

Ladda ner som pdf


Bokomslag

Att anpassa miljön för personer med svåra syn- och hörselskador

Utgiven 2008

En bok om hur man anpassar miljön för personer med en kombination av svåra syn- och hörselskador. Att anpassa miljöer så att alla människor kan delta i samhällslivetär en viktig målsättning i Sveriges politik för personer med funktionsnedsättningar. Du kan dra ditt strå till stacken!

Beställ tryckt version


Utbildning-och-arbetsliv-1

Utbildning och arbetsliv för unga vuxna med dövblindhet

Häfte | Utgiven 2007

Med denna skrift vill vi lyfta fram goda exempel och visa att det är möjligt att förverkliga sina drömmar om att ta sig in på arbetsmarknaden även om man lever med ett svårt funktionshinder. Vi beskriver situationen för ett antal ungdomar med olika grader av kombinerad syn/hörselnedsättning – dövblindhet, som lyckats få ett arbete efter avslutad utbildning. I broschyren får vi möta fem unga personer som berättar om sina erfarenheter av utbildning och arbetsliv, vilket stöd de fått på vägen och vad de saknat. Deras historier visar att även om det finns många hinder på vägen så är det inte omöjligt att förverkliga sina drömmar. Genom att visa på goda exempel vill vi ge ungdomar i samma situation goda förebilder.

Ladda ner som pdf


Samhallets-stod-till-personer-med-dovblindhet-1

Samhällets stöd till personer med dövblindhet

Rapport | Utgiven 2007

Det här materialet syftar till att ge ökad kunskap om hur det är att leva med dövblindhet och hur behovet av stöd och insatser kan se ut. Vår erfarenhet visar att de som beslutar om insatser har mycket svårt att förstå innebörden av en kombinerad förlust av syn och hörsel och att det därmed blir svårt att få adekvat stöd. Olikheterna vid bedömning av rätten till insatser är stora, vilket medför rättsosäkerhet för den enskilde. I en kommun kan det vara självklart att ge stöd, medan det i andra kommuner är omöjligt att få stöd, trots att det rör sig om funktionsnedsättningar som är likvärdiga.

Ladda ner som pdf


Bokomslag

Det Nordiska Projektet – häfte 1: Teori och metod

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen

I häftet beskrivs projektets syfte. Här redogörs också för de teoretiska och metodiska reflexioner vi gjort före och under projektets gång. Dessutom beskriver vi urval av informanter samt deras syn- och hörselstatus vid projektets början och dess avslutning. Slutligen har vi samlat de viktigaste erfarenheterna från de fem häftena som ingående behandlar centrala förhållanden i dövblindblivnas liv.

Ladda ner som pdf


Att-fa-en-diagnos-1

Det Nordiska Projektet – häfte 2: Att få en diagnos

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen

I det här häftet vill vi sätta fokus på hur det är att ha en funktionsnedsättning utan att känna till sin diagnos. Man ”känner på sig” att något är fel, man upplever sig alltid klumpig och tycker att man uppfattar långsammare än andra. Man försöker kanske hitta förklaringar, men finner inga. Därefter flyttar vi fokus till berättelserna om hur dövblinda fått sina diagnoser med åtföljande upplevelse av chock och sorg, men för några också med lättnad; det var skönt att få en förklaring.

Ladda ner som pdf


Att-vara-delaktig-1 (1)

Det Nordiska Projektet – häfte 3: Att få stöd

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen

I det här häftet fokuserar vi på de erfarenheter dövblindblivna har av de råd och stöd de erhåller. Frågorna till informanterna utgår från antagandet att de upplever sig få användbara råd och stöd inför mötet med andra, som kan bidra till att de kan uppnå egna målsättningar i livet.

Ladda ner som pdf


Att-utbilda-sig-och-att-arbeta-1

Det Nordiska Projektet – häfte 4: Att utbilda sig och att arbeta

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen

I det här häftet läggs fokus på delaktighet i förhållande till två centrala områden, nämligen utbildning och arbete. Att vara integrerad i samhället handlar i hög grad om att nå delaktighet på dessa två fält. Vi kommer att få ta del av informanternas berättelser om hur de hanterar och har hanterat utbildnings- och arbetssituationer och vilka samhällsmässiga resurser som kunnat bidraga till att kompensera för deras funktionsnedsättningar.

Ladda ner som pdf


Att-vara-delaktig-1 (1)

Det Nordiska Projektet – häfte 5: Att vara delaktig

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen I det här häftet ska vi se närmare på hur personer med dövblindhet berättar om kampen för att hantera en funktionsnedsättning´som progredierar och vilka konsekvenser de upplever att detta har för deras liv. Det är ständigt återkommande i berättelserna att diagnosen ”dövblind” inte är något man tar in en gång för alla.

Ladda ner som pdf


Berattelser-1

Det Nordiska Projektet – häfte 6: Berättelser

Utgiven 2005 | Författare: Kirsten Jansbøl och Birgitte Ravn Olesen

Peter Villadsen, 20 år är född döv har Usher syndrom typ I. Han har två äldre syskon som är både seende och hörande. Han har gått i specialskola för döva och han slutade när han var 18 år med slutbetyg från delvis klass nio och klass tio. Peter bor i egen liten lägenhet i en förort till en större stad. Han arbetar som praktikant på ett daghem med en grupp integrerade döva barn. Han har kraftigt nedsatt mörkerseende, normal synskärpa och ett synfält på 20°.

Ladda ner som pdf


Bokomslag

Äldre med kombinerad syn och hörselnedsättning – dövblindhet

Broschyr | Utgiven 2005

Denna broschyren rikter sig mot personal som arbetar inom äldreomsorg och primärvård och andra som möter äldre med en kombinerad syn- och hörselskada, dövblindhet. I broschyren finns enkla och konkreta råd som kan underlätta kommunikationen för äldre personer med allvarlig kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet.

Ladda ner som pdf


Bokomslag

ICF – Om hälsa, miljö och funktionshinder

Utgiven 2005 | Författare: Kerstin Möller

Så länge människor har hälsa är det som i det gamla talesättet: ”Hälsan tiger still”. När hälsa övergår i eller hotar att övergå i ohälsa förvandlas den från något privat till en angelägenhet för det sociala och samhälleliga sammanhang människor lever i. Då föds behov av att kunna beskriva inte bara det som är i olag i kroppen utan också det som fungerar. Inte bara det som människor inte kan göra eller delta i utan också det som de kan göra och delta i. Inte bara det i omgivningen som hindrar utan också det som underlättar. Inte bara andras påverkan utan också vår egen inverkan. Genom ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, kan vi beskriva dessa frågor på ett enhetligt och systematiskt sätt. ICF är en modell för att samla in centrala faktorer som rör hälsa för alla människor. ICF ger även personer som är verksamma inom handikappområdet, både personer med funktionsnedsättningar och yrkesverksamma möjlighet att tillägna sig gemensamma begrepp. Det är därför viktigt att kunskap om ICF sprids och att det görs på ett lättillgängligt sätt.

Beställ tryckt version