Handikappersättning i ny tappning

Nu försvinner handikappersättningen. Riksdagen beslutade 13 juni att ersätta den med en renodlad merkostnadsersättning. Ett undantag görs för personer som är blinda och gravt hörselskadade. De kommer även i fortsättning att ha rätt till ersättning på en viss nivå. För alla andra gäller att de måste redovisa sina faktiska kostnader för att få ersättning.

Beslutet har föregåtts av intensiv debatt och kritik från funktionshinderrörelsen. Kritiken har lett till flera motioner och till att beslutet ändrades för just den här gruppen. Det nya namnet blir merkostnadsersättning, inte handikappersättning- Förändringen träder i kraft vid årsskiftet.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reformerade-stod-till-personer-med_H501SfU23