Kommunikation och dövblindhet

Att som familj, som ung eller som vuxen utveckla och leva med dövblindhet är specifikt och individuellt, men det sker alltid i ett visst kulturellt och socialt sammanhang, i en speciell miljö och i en viss tid. En kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet utgör ett hot mot samspel och kommunikation med andra människor, oavsett graden av funktionshinder eller när i livet dövblindheten inträffar.

Olika sätt att kommunicera

Personer med dövblindhet använder olika metoder för att kommunicera med andra människor och för att kunna ta till sig information. Ibland kan metoderna vara mycket personliga och individuella. Båda sinnena, syn och hörsel, behöver kompenseras i kommunikationen. Vid all kommunikation med personer med dövblindhet måste inte därför bara det som sägs, utan också det som syns och det som sker i rummet tas i beaktande.

Olika förutsättningar och möjligheter

Något som i hög grad påverkar det sociala livet är om man har teckenspråk eller talat språk som sitt förstaspråk. En annan faktor som påverkar är det ofta progredierande förloppet, det vill säga att hörsel och/eller syn försämras över tid. När man äntligen vant sig eller lärt sig handskas med en situation i livet, sker en försämring och man måste återigen hitta nya strategier igen för att klara av vardagen och livet i stort. Konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet är mycket varierande och så också förutsättningarna och möjligheterna för samspel och kommunikation.

Prioriterat utvecklingsarbete

Den gemensamma nämnaren för personer med dövblindhet finns i mötet med omgivningen och präglas av kommunikationssvårigheter. De sista åren har det pågått ett systematiskt utvecklingsarbete i Norden, framför allt kring metoder för att arbeta med samspel och kommunikation i samband med medfödd dövblindhet och det tycks finnas en bred samsyn kring teorier och metoder inom det nordiska dövblindområdet. När det gäller området som handlar om behovet av en förändrad kommunikations- och samspelskompetens hos personer som förvärvar dövblindhet senare i livet, finns det inte lika tydliga gemensamma nordiska strategier.

Eftersom utveckling av samspel och kommunikation är ett så centralt tema för alla, både barn, ungdomar, vuxna och äldre personer med dövblindhet, är detta ett ständigt prioriterat arbete inom Nkcdb.

Du är varmt välkommen med kommentarer, frågor eller annat som du vill dela med dig av till oss. Kontakta gärna Linda Eriksson på linda.eriksson@nkcdb.se eller på telefon 0761-36 76 14.