Teknik och hjälpmedel

I Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors uppdrag från Socialdepartementet står att vi ska ”identifiera och verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation”, och att det ska ske i nära samverkan med brukarna. Sedan april 2014 har detta varit ett av våra prioriterade områden.

Viktig del av rehabiliteringen

Teknik och hjälpmedel är en mycket viktig del i den specifika habilitering och rehabilitering som personer med dövblindhet behöver och har rätt till för att de handikappolitiska målen om möjligheter att leva ett aktivt liv och vara delaktig i olika situationer ska kunna uppfyllas.

För personer med funktionsnedsättningar kan teknikutvecklingen vara både positiv och negativ. Å ena sidan har vi aldrig förut haft så många och så billiga tekniska lösningar som kan vara till nytta för personer med olika funktionsnedsättningar som vi har idag. Å andra sidan finns det en stor risk för att personer med funktionsnedsättning blir frånkörda i den allt snabbare teknikutvecklingen.

Det krävs därför en särskild insats från samhällets sida för att kunna säkerställa att personer med dövblindhet ska kunna tillgodogöra sig den nya tekniken. Det gäller oavsett om vi talar om tillgänglighet till ”vanlig” teknik så kallad konsumentteknik, som surfplattor, mobiltelefoner, datorer och så vidare, eller om vi diskuterar specifika och anpassade tekniska hjälpmedel.

Specifik kompetens krävs

Det krävs både bred och specifik kompetens från de professionella för att kunna erbjuda de bästa tekniska lösningarna och för att kunna undervisa i hur de ska användas för att möta behoven på bästa sätt. Utmaningen blir inte mindre av att utvecklingen är så snabb och att det ständigt tillkommer nya produkter på marknaden.

Hur säkerställer vi att även personer med dövblindhet får största möjliga nytta av den tekniska utvecklingen, både i dag och i morgon? Det är Nkcdbs huvudfråga när det gäller vårt uppdrag kring teknik och hjälpmedel. För att bäst kunna säkerställa största möjliga nytta sker arbetet i nära samarbete med brukarorganisationen FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) och landstingen, vars ansvar är att förskriva hjälpmedel och att lära ut hur dessa ska användas. Vi samverkar även med andra instanser som verkar inom området, bland annat Arbetsförmedlingen, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för tillgängliga medier, Myndigheten för delaktighet samt med forskare och andra experter.

Omfattande kartläggning som underlag

Vi har genomfört en omfattande kartläggning av området teknik och dövblindhet.  Bland annat har vi intervjuat professionella i alla landsting och i samarbete med FSDB genomfört en enkätundersökning bland personer med dövblindhet om deras upplevelser av situationen kring tekniska hjälpmedel. Vi har också haft möten med ovannämnde myndigheter och andra instanser. Tillsammans har detta gett oss en tydlig bild av var utmaningarna finns och vilka de är.

Som ett resultat av kartläggningen ovan har en expertgrupp bildats inom Nkcdb. Läs mer under Teknik och hjälpmedel.