Identifikation av barn och ungdomar

Ur prioriteringssynpunkt borde barn och ungdomar som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet prioriteras högt enligt alla gällande lagrum. Strategier för såväl identifikation som habilitering är en nödvändig förutsättning. Men skillnaderna är stora i landet och det verkar vara mycket slumpmässigt om dövblindheten identifieras eller inte, och som en konsekvens av detta, om barnet och familjen får adekvata insatser eller inte. I de landsting som arbetar mer strukturerat med dövblindfrågor finns också fler barn identifierade, men i de landsting som saknar riktade resurser till målgruppen eller som är organiserade på ett sådant sätt att dessa resurser inte omfattar barn och ungdomar, där finns ofta ingen kännedom om barnen. Det saknas också kunskaper att kunna erbjuda de insatser som behövs och där kunskapen finns är den starkt personbunden. Det är sårbart och alltför slumpmässigt om man får det stöd man behöver.

Detta är kunskaper som kom fram då vi under 2014 intervjuade föräldrar, barn, ungdomar och professionella. Du kan läsa rapporten i sin helhet här

Projekt i Kalmar län

Vi började därför under 2014 att arbeta med frågan och har bl a haft ett möte med styrelsen för Sveriges habiliteringschefer. Detta har resulterat i ett pilotprojekt som innebär att vi under 2015 ska ta fram ett kunskapsstöd för identifikation av barn och testa det i Kalmar läns landsting, med förhoppning om att det sedan kan användas i hela landet. I Kalmar län har ett befolkningsunderlag på ca 274 000 invånare fördelat på 12 kommuner. Inom länets barnhabilitering finns ca 1 000 barn med olika funktionsnedsättningar inskrivna.

Målet med projektet är att alla barn med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet i Kalmar län ska få adekvat habilitering. En förutsättning för detta är att barnen identifieras tidigt.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Per Nyling på e-post: per.nyling@nkcdb.se eller på telefon: 070 – 652 25 54.