Habiliteringsriktlinjer för barn och ungdomar

I samband med att kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet identifieras hos barn och ungdomar behöver personal kunna erbjuda dövblindspecifika utbildnings- och habiliteringsinsatser. Idag är kunskaperna om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet i hög grad personbundna och finns hos några få professionella i landet. Detta innebär en stor sårbarhet för barnet/ungdomen eftersom kvaliteten på insatsen beror på var man bor och vilka professionella man råkar möta. Detta gäller både inom vård- och omsorgssektorn, förskola/skola och andra verksamheter. Vi har tidigare inte haft så god överblick över bristerna som vi har idag och vi har inte heller kunna ta del av forskning om dövblindhet på ett systematiskt sätt. Idag har vi förutsättningarna; kunskaper samt engagerade professionella, personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och anhöriga.

Projektet syftar till att:

  • ta fram kunskapsbaserade riktlinjer för stöd till barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet
  • sprida riktlinjerna i samtliga 21 landsting/regioner genom utbildning, seminarier och befintlig hemsida

Projektet startade dec 2017 och pågår i två år. Det är en del i en större satsning kring barn och familjer som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har påbörjat och genomförs i nära samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Resurscenter Dövblind (SPSM), landstingens barn- och ungdomshabilitering, synhabilitering och hörselhabilitering samt dövblindteamen i de fall ett sådant finns och som arbetar med barn och ungdomar. Projektet har en styrgrupp och referensgrupp.

Har du funderingar eller idéer som du vill delge projektgruppen, hör av dig till projektledare Johan Granli Karlsvärd på e-post: johan.granli-karlsvard@nkcdb.se eller på telefon: 076-317 31 52 eller skicka gärna några rader nedan: