Forskning och utveckling

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har de senaste åren prioriterat resurser för att ta fram en forskningsöversikt inom dövblindområdet. I detta arbete samarbetar vi med Audiologiskt forskningscentrum vid Örebro universitet. Det är viktigt att forskning görs tillgänglig för det professionella fältet så att den kan omsättas i det praktiska arbetet och komma personer med dövblindhet och deras anhörig till del.

Kunskapsbehov

Det ställs idag allt högre krav på att professionella måste arbeta kunskapsbaserat (evidensbaserat). Det duger inte längre att bara förlita sig till erfarenhetsbaserad kunskap om en verksamhet ska kunna överleva och ha en framtid. Ute i landet möter vi också ett stort behov av vägledning och att få tillgång till riktlinjer när det gäller både att kunna identifiera personer med dövblindhet ute i hälso- och sjukvården och att kunna erbjuda adekvat habilitering och rehabilitering. Denna problematik omfattar såväl barn och ungdomar som vuxna personer med dövblindhet.

  • Professionen – Sveriges landsting, kommuner och andra aktörer, vars verksamhet riktas mot personer med dövblindhet, behöver kunna erbjuda kunskapsbaserat stöd av god kvalitet.
  • Forskarna har behov av att följa utvecklingen om dövblindhet i ett vetenskapligt perspektiv.
  • Dessutom har personer med dövblindhet och deras närstående själva behov av kunskapsbaserad information om sin diagnos, funktionsnedsättning och vilka behandlingsalternativ som finns.

Att få ett flöde mellan självupplevda, erfarenhetsbaserade och evidensbaserade kunskaper ser vi som mycket värdefullt för utvecklingen inom dövblindfältet i sin helhet.

Forskningsöversikt inom dövblindområdet

Det har länge funnits önskemål från forskare, anhöriga, brukare och professionella om att få en överblick över den samlade forskning som finns om dövblindhet. Därför samarbetar vi med Örebro universitet kring ett omfattande arbete där vi samlar artiklar i en forskningsöversikt. Den finns tillgänglig här på hemsidan och är öppen för alla som önskar ta del av den.

Eftersom forskningsöversikten endast innehåller artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga sammanhang, så är den baserad på engelska sökord. Forskningsöversikten uppdateras kontinuerligt en gång om året för att hållas aktuell.  Vi har också kategoriserat artiklarna i forskningsöversikten och vår ambition är att så småningom kunna presentera kunskapsöversikter inom olika områden.

Det finns ett stort internationellt intresse för det arbete vi gör med att samla och kategorisera forskning om dövblindhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Lena Göransson; lena.goransson@nkcdb.se eller på telefon: 0761-36 76 00.