Förbättrad tolktjänst och dagersättning

Regeringen satsar 15 miljoner kronor om året på förbättrad tolktjänst i arbetslivet. Det är ett av förslagen i budgetpropositionen 2018.
Syftet är att stärka förutsättningarna på arbets­marknaden för kvinnor och män som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Satsningen gäller för åren 2018 till 2020.

Här är fler förslag inom funktionshindersområdet:

350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

I pressmeddelandet skriver regeringen:

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning.

Vill uppmuntra kommunerna

– Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Nu ser vi resultaten, det går bra för Sverige och stora underskott har vänts till överskott. Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela landet. Miljonerna vi skjuter till är tänkta att möjliggöra för kommunerna att höja habiliteringsersättningen och uppmuntra fler kommuner att införa ersättningen, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

För pengarna ska kommunerna exempelvis kunna införa eller höja en låg dagpenning som ska uppmuntra kvinnor och män med funktionsnedsättning att del­ta i den dagliga verksamheten.
Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.

Schablonbelopp i assistansen räknas upp

Regeringen tänker också räkna upp schablonbeloppet för assistansersättning med 1,5 procent. Det är en högre uppräkning än för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent.

Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat.