Vägledning för dövblindspecifikt stöd

Det finns runtom i landet i olika verksamheter ett stort behov av att få tillgång till vägledning när det gäller både att kunna identifiera personer med dövblindhet och att kunna erbjuda specifik habilitering och rehabilitering. Denna problematik omfattar såväl barn och ungdomar som vuxna personer med dövblindhet.

Därför har Nkcdb i samverkan med forskare, professionella aktörer på olika nivåer i samhället, brukare och anhöriga, initierat ett långsiktigt metodarbete med att ta fram en vägledning för habilitering och rehabilitering. Här möts teori, praktik och egen erfarenhet av att leva med dövblindhet. Genom att arbeta fram en vägledning kan vi också kvalitetssäkra kunskaperna om dövblindhet och göra dem mer generaliserbara. Det är en strategi för att undvika ojämlikheter i landet och alltför personbunden kunskap, vilket idag är ett stort problem. I arbetet med att ta fram en vägledning anstränger vi oss för att få med så många som möjligt av dem som har kunskap och erfarenhet; både professionella, personer med egen dövblindhet och anhöriga.

Idag är vi framme vid struktur som håller på att fyllas med innehåll. Vägledningen tas fram i digital form och finns tillgänglig på vår hemsida. Materialet kommer att omfatta både barn och vuxna och såväl medfödd dövblindhet som förvärvad dövblindhet. Alltså hela livsperspektivet och olika orsaker till och konsekvenser av en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Helene Engh; helene.engh@nkcdb.se eller på telefon: 0725 – 35 84 22.