Rådgivning och konsultation

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har till uppdrag att på olika sätt bidra till att öka kunskaperna om dövblindhet hos berörda samhällsaktörer och utveckla nätverk av olika slag. Vi ska också säkerställa att de samlade samhällsresurserna till målgruppen används på ett adekvat och effektivt sätt. Vi erbjuder därför olika former av utbildningar och temadagar, tar fram publikationer och har en innehållsrik och aktiv hemsida. För att denna kunskap sedan ska omvandlas till praktisk handling kan det ibland behövas mer specifikt och riktat stöd, vilket vi då erbjuder i form av rådgivning och konsultation.

Rådgivning och konsultation kan handla om olika frågeställningar i förhållande till utredning, diagnostisering, habilitering och rehabilitering. Ofta handlar det om råd för att stimulera utveckling av samspel och kommunikation, en nödvändig förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna utvecklas, leva ett aktivt liv och uppleva delaktighet. Det kan också handla om att ge stöd kring diagnos, utredning, livsomställning, juridiska frågeställningar eller i att finna lämpliga tekniska anpassningar. I vissa fall sker rådgivning och konsultation via ett telefon- eller videosamtal, i andra fall kan någon av oss besöka en verksamhet för att under begränsad tid stötta en personalgrupp att komma vidare i en svår situation.

Rådgivning och konsultation är ett sätt att långsiktigt stärka professionella så att de kan utveckla specifik kompetens om dövblindhet och därmed kunna erbjuda ett gott stöd till barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet.