Om IKT

IKT (informations-och kommunikationsteknik) är ett snabbt växande område för både information och kommunikation mellan människor i samhället.

För en del personer med funktionsnedsättning är de möjligheter till anpassningar som finns i befintlig teknik idag tillräckliga. Men en grupp som lätt hamnar utanför är personer med en allvarlig syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som inträffat innan språkutvecklingen har kommit igång. För dem hindrar nedsättningen av syn och hörsel den vanliga utvecklingen. För att utveckling ska ske är de beroende av omgivningens förmåga att anpassa och ge förutsättningar för samspel, kommunikation och språk.

IKT som ett komplement i utvecklingen

För att IKT ska kunna användas som ett komplement och stöd för samspels- och kommunikationsutveckling krävs kunskap om funktionsnedsättningen och hur samspel och kommunikation utvecklas, men också om teknik och hur den kan användas i olika situationer.

Med IKT menar vi i det här sammanhanget allt från en hårfön som kan slås av och på – och därmed ge en taktil återkoppling som kan användas för turtagning – till en dator med ett speciellt anpassat program som exempelvis Sarepta.

Det finns med andra ord inte en pedagogisk teknik – det är du som pedagog som gör tekniken pedagogisk!