Individuella förutsättningar

Materialet handlar om medfödd/tidig dövblindhet som innebär att  dövblindheten inträffat före språkutvecklingen. Personer med denna funktionsnedsättning har ofta mycket svårt att etablera en grundläggande förståelse för omvärlden. De har också svårt att etablera kontakt och kommunicera med andra. Dövblindhet sätter ofta hinder för upplevelser som ger sammanhang och mening i tillvaron. Det gäller både i förhållande till andra människor och till den fysiska omvärlden, vilket hämmar möjligheterna till utveckling

Behoven hos personer med medfödd/tidig dövblindhet ser mycket olika ut vilket påverkar vilka anpassningar i miljön som måste göras. Eventuella syn- och hörselrester är naturligtvis viktiga för detta, men även faktorer som kognitiv förmåga och rörelsehinder har betydelse.

Fantasi, kreativitet och kunskap om personens förväntningar och intressen är avgörande för att göra teknik tillgänglig och stimulera till såväl delaktighet som utveckling av kommunikation och samspel.

Verktygen och hjälpmedlen måste anpassas efter den enskildes funktionsförmåga avseende syn, hörsel, kognitiv förmåga och framförallt taktilitet.

Känseln är viktig

Även om det finns syn- och/eller hörselrester som kan användas så bör anpassningarna alltid betona kännbarheten, taktiliteten.

Kontakta alltid landstingets syn- eller hörselvård om du tror att personen i fråga kan ha nytta av olika hjälpmedel för syn och/eller hörsel. Och tänk på att det tar tid och energi att lära sig ett nytt hjälpmedel och att det är viktigt att lägga tid på att motivera personen.

Det finns en rad möjligheter för individuell anpassning inbyggda i datorer, surfplattor och smarta mobiler. Det handlar bland annat om ljusstyrka, invertering av färger (så att bakgrunden kanske är svart eller blå i stället för vit), storleken på bokstäverna eller styrkan på ljudet. Tänk också på ljud- och ljusförhållanden i det rum som hjälpmedlet används i.

Det kan vara nödvändigt att konsultera en syn- eller hörselpedagog också efter att hjälpmedlet har levererats, för att kunna göra ytterligare anpassningar på plats.