Teknik för personer med medfödd/tidig dövblindhet – ett inspirationsmaterial

Den teknologiska utvecklingen är hisnande snabb. Aldrig förr har tekniken varit så närvarande i våra liv – också rent bokstavligt.

Vår erfarenhet är att personer med medfödd/tidig dövblindhet idag oftast inte har tillgång till teknik som är användbar för dem. För många kan teknik innebära att man får hjälp att förstå och tolka sin omgivning och vardag men den kan även främja kommunikationsutvecklingen. För att förbättra situationen har vi tagit fram detta inspirationsmaterial.

Vi rekommenderar att du läser hela materialet. I spalten till höger ser du de andra delarna. Individuella förutsättningar, Om IKT, Utvecklings av samspel, kommunikation och språk och utforskande och orientering. Där ligger också konkreta exempel.

Ständigt nya möjligheter

Det viktigaste för personer med medfödd/tidig dövblindhet är att få möjlighet och exponeras för situationer som kan bidra till att utveckla samspel och kommunikation. Skriften Hur kan vi förstå varandra ger en bra grund för förståelsen.

Som professionella har vi idag stora möjligheter att använda oss av tekniken som pedagogisk verktyg i detta arbete. Teknik i sin vidaste bemärkelse ska ses som ett redskap – inte som en metod. Den ska ingå som en naturlig del i personens lärande och utveckling. Men i arbetet med personer med medfödd/tidig dövblindhet har vi inte så mycket erfarenhet av att använda teknik som pedagogisk verktyg − och heller ingen tradition för det. Därför är inte kunskaperna så utvecklade inom området.

En viktig utgångspunkt för att arbeta med materialet är kunskap om hur kommunikation utvecklas men också medvetenhet om lärande och utveckling generellt hos personer med medfödd/tidig dövblindhet. Målet är att materialet ska ge inspiration till hur teknik kan bidra till att stödja individens utveckling.

Det finns användbar teknik redan i dag som dessvärre inte är utvecklad eller anpassad för målgruppen. Det handlar om speciella syn- och hörselhjälpmedel, som i huvudsak provas ut av landstingen, men också om konsumentteknik, det vill säga produkter som alla kan köpa i vanliga affärer.

Vi vill poängtera vikten av att som professionell använda och utforska befintlig teknik för att lättare kunna ställa rätt krav på det som är under utveckling. Eftersom det handlar om en så liten målgrupp kommer ingen att utveckla och anpassa den teknik vi behöver utan vår input.

År 2016 antogs en reviderad version av den nordiska definitionen på dövblindhet.  Definitionen är funktionell vilket innebär att den utgår ifrån hur personen i fråga utnyttjar sin syn och hörsel. Eftersom den inte är baserad på kvantitativa data av syn- och hörselskadans omfattning går det inte att ge en exakt siffra på hur många som lever med dövblindhet

Hör av dig

Detta är ett första försök att belysa användning av teknik som  pedagogisk verktyg för den här målgruppen. Bakom materialet står ett nätverk av professionella inom dövblindfältet med intresse för teknik. Vi är medvetna om att det sker en massa spännande saker runt om i landet som vi inte har fångat upp och är därför väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter eller har synpunkter på materialet.

Vi är därför väldigt tacksamma om du vill dela med dig dina erfarenheter eller kommentarer. Skriv till oss i gruppen  (scrolla ner en bit på sidan) eller till ikt@nkcdb.se