Expertgruppen för teknik och hjälpmedel

Gruppen bildades 2015 och har en stor bredd i bakgrund, erfarenhet, kompetens och kontaktnät. Även den geografiska spridningen är stor. Gruppen har följande medlemmar:

Karin Jönsson, IKT-specialist

Arbetar på företaget Horisont i Lund med att på konsultbasis göra individuella tekniska anpassningar och utbildningar för personer med dövblindhet och synnedsättningar. Får uppdrag av bland annat landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa och får på så sätt ett helhetsperspektiv på livet för olika personer med funktionsnedsättningar.

Karin har idag det övergripande samordningsansvaret för IKT-expertgruppens arbete.

Monika Estenberger, pedagog

Är den enda i gruppen som är anställd av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och fungerar som en länk mellan gruppen och Nkcdb:s övriga verksamheter. Hon har en gedigen kompetens och erfarenhet kring personer med medfödd dövblindhet, vilken är en värdefull tillgång då vi upplever att teknik och hjälpmedel för dessa personer är ett underutvecklat område.

Henrik Hildemar, IKT-pedagog

Arbetar som IKT-Pedagog på Mo Gård och har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet. Han har inget direkt uppdrag från Nkcdb, utan är med i gruppen för samverkan och erfarenhetsutbyte kring teknik och hjälpmedel utifrån sitt uppdrag på Mo Gård.

Janne Koski, hjälpmedelstekniker

Är expert på att skapa speciallösningar med hjälp av ny och gammal teknik för att möta individuella behov hos personer med olika funktionsnedsättningar. Inte minst insatt i olika lösningar med hjälp av mobiltelefoner och annan teknik som har en snabb utvecklingstakt.

Thomas Ragnarsson, rådgivare och synpedagog

Arbetar som rådgivare inom SPSM i Örebro och har tidigare erfarenhet från arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola och statlig specialskola. Har dessutom arbetat för landstinget i 25 år på syncentral och kommunikationscenter (SPRIDA), där han jobbade med utprovning av och utbildning i individuellt anpassade datorer bland annat för personer med dövblindhet.

Jenny Widmark, audionom

Arbetar på Dövblindteamet i Västra Götaland som audionom sedan 2012. Hon har en gedigen erfarenhet av att välja, utprova och anpassa hörselhjälpmedel som går att hantera även med försämrad eller obefintlig syn. Dessutom har hon stor insikt i att arbeta i team med olika kompetenser, och hur det fungerar inom ett landsting. Hon kom med i expertgruppen sommaren 2018.