Expertgruppen för teknik och hjälpmedel

Expertgruppen står framför en grön ek.

Från vänster Ronnie, Janne, Karin och Thomas. Jenny saknas på bilden.

Gruppen bildades 2015 och har en stor bredd i bakgrund, erfarenhet, kompetens och kontaktnät. Även den geografiska spridningen är stor. Gruppen har följande medlemmar:

Karin Jönsson, IKT-specialist

Arbetar på företaget Horisont i Lund med att på konsultbasis göra individuella tekniska anpassningar och utbildningar för personer med dövblindhet och synnedsättningar. Får uppdrag av bland annat landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa och får på så sätt ett helhetsperspektiv på livet för olika personer med funktionsnedsättningar.

Karin har idag det övergripande samordningsansvaret för IKT-expertgruppens arbete.

Janne Koski, hjälpmedelstekniker

Är expert på att skapa speciallösningar med hjälp av ny och gammal teknik för att möta individuella behov hos personer med olika funktionsnedsättningar. Inte minst insatt i olika lösningar med hjälp av mobiltelefoner och annan teknik som har en snabb utvecklingstakt.

Thomas Ragnarsson, rådgivare och synpedagog

Arbetar som rådgivare inom SPSM i Örebro och har tidigare erfarenhet från arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola och statlig specialskola. Har dessutom arbetat för landstinget i 25 år på syncentral och kommunikationscenter (SPRIDA), där han jobbade med utprovning av och utbildning i individuellt anpassade datorer bland annat för personer med dövblindhet.

Jenny Widmark, Audionom

Arbetar på Dövblindteamet i Västra Götaland som audionom sedan 2012. Hon har en gedigen erfarenhet av att välja, utprova och anpassa hörselhjälpmedel som går att hantera även med försämrad eller obefintlig syn. Dessutom har hon stor insikt i att arbeta i team med olika kompetenser, och hur det fungerar inom ett landsting. Hon kom med i expertgruppen sommaren 2018.

Ronnie Widmark, IKT-område syn/hörsel och socionom

Arbetar centralt vid staben på Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting med strategiska frågor och implementering av digitala verktyg och e-hälsa. Han har tidigare arbetat med att utveckla söktjänsten AppSök som gav information kring tillgänglighet i applikationer som kan vara ett stöd för personer med funktionsnedsättning. Har även arbetat hos Dövblindteamet i Stockholm bl.a. med IKT-utbildningsinsatser och support kring konsumentprodukter. År 2012 var Ronnie projektledare för ”iPhoneprojektet” i Stockholm där personer med dövblindhet utbildades i att använda iPhone och punktdisplay.