Termer och begrepp

På den här hemsidan och inom dövblindområdet i stort, används några begrepp som behöver beskrivas och förklaras.

Dövblindhet – är ett samlingsbegrepp för en kombinerad syn- och hörselnedsättning av sådan grad att den begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar. Dövblindhet betyder alltså inte alltid att man helt saknar syn och hörsel, en del har både syn- och hörselrester. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir svårt eller omöjligt om båda är nedsatta. Därför ses dövblindhet som en egen funktionsnedsättning.

Medfödd dövblindhet – dövblindhet som uppkommit innan begreppsbildning och språklig kommunikation har utvecklats

Förvärvad dövblindhet – dövblindhet som inträffar efter att språk har utvecklats

Syndrom – är en bestämd kombination av avvikelser eller symtom som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos

Fjärrsinnen – sinnen för syn och hörsel

Närsinnen – sinnen för känsel, smak och lukt

Auditivt – förnimma med hörseln

Visuellt – förnimma med synen

Taktilt – förnimma med känseln

Progrediera – fortskrida, öka

Habilitering – insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet

Rehabilitering – insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet