Förekomst av dövblindhet

Eftersom definitionen av dövblindhet är funktionellt baserad och inte baserad på kvantitativa data av syn- och hörselnedsättningens omfattning, går det inte heller att ge en exakt siffra på hur många som har dövblindhet.

Tjänstemän inom olika myndigheter saknar dessutom ofta kunskaper om dövblindproblematiken och det finns inga register i Sverige över vilka som har dövblindhet. Därför är antalet okänt. I de landsting där kunskaperna om dövblindhet har ökat ser vi också en högre förekomst av dövblindhet. I de flesta fall är orsaken till dövblindhet genetisk.

Medfödd/tidig dövblindhet

Det föds cirka 6-8 personer/år som från födelsen har en mycket svår kombinerad hörsel- och synnedsättning – det vi kallar för medfödd/tidig dövblindhet. Orsakerna är ofta komplexa genetiska syndrom där dövblindheten inte är den enda funktionsnedsättningen. Någon bra statistik finns inte men utifrån födelsetal och en viss ökad dödlighet så kan man räkna med att det finns cirka 500 personer i Sverige med medfödd dövblindhet.

Förvärvad dövblindhet

Det föds cirka 15-20 personer varje år som kommer att utveckla det vi kallar förvärvad dövblindhet. Många diagnostiseras sent varför antalet är lägre om man skulle räkna bland de yngre årgångarna. Det finns ca  2 000 personer i denna grupp (yngre än 65 år). Ushers syndrom är den största enskilda diagnosen och omfattar omkring hälften  av alla med dövblindhet, cirka 700 personer. Samtliga typer är genetiskt kartlagda och möjlighet till genetisk diagnostik finns. Det finns tre kliniska Ushertyper med olika typer och grader av funktionsnedsättningar på syn och hörsel.

Äldre med en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning

På senare år har en diskussion förts i de nordiska länderna om huruvida gruppen äldre personer med en kombinerad syn- och hörselnedsättning på grund av åldersrelaterade funktionsnedsättningar, ska omfattas av det riktade stödet till dövblindområdet och vad det i så fall får för konsekvenser för de grupper som presenterats ovan. Man räknar idag med att cirka 2 000 personer i Sverige under 65 år omfattas av dövblindhet, enligt den nordiska definitionen. Om man räknar personer äldre än 65 år så finns det uppskattningsvis fler än 10 000 personer som har en kombinerad hörsel- och synnedsättning av sådan grad att det ger funktionell dövblindhet (till exempel åldersrelaterad hörselnedsättning, grå starr, makuladegeneration). Denna grupp utgör en betydande andel av syn- respektive hörselvårdens brukare. Vi vet av erfarenheter från tidigare nordiska projekt att relativt små insatser kan göra stor skillnad på individnivå för denna grupp, men att kommuner och landsting i hög grad saknar strategier för detta.

Uppgifterna ovan kommer från professor Claes Möller, 2018.