Charge – kurs och nätverksträff

Vad innebär Charge och hur gör man för att tillrättalägga undervisningsmiljön för elever  som har syndromet? Det är temat för Specialpedagogiska skolmyndighetens nya nätbaserade kurs som börjar 26 september och avslutas 2 februari nästa år.

Charge är ett mycket ovanligt syndrom som ofta leder till dövblindhet men även  påverkar andra organ i kroppen. Särskilt under de första åren krävs ofta många sjukhusvistelser. Många föräldrar beskriver  livet som en ständig berg och dalbana. För att det ska gå bra i skolan krävs både anpassningar av miljön och kunskap hos personalen.

Kursen riktar sig  framför allt till personal i skolor och förskolor, till exempel lärare, pedagoger, elevassistenter, resurspersonal, specialpedagoger  eller speciallärare. En rekommendation från SPSM  är att hela arbetslag deltar.

Sinnenas samspel, smärta, pedagogiska tillrättalägganden och delaktighet är några teman som tas upp under året.

Sista anmälningsdag är 29 augusti.

Två fysiska träffar ingår i kursen, den första är 26 oktober i Linköping.

Dagen innan, 25 oktober, har nätverket för Charge en heldagsträff i Linköping. Den  är ett samarrangemang mellan SPSM, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb och Mo Gård.

Fokus för dagen är erfarenhetsutbyte. Deltagarna kommer bland annat att få lyssna på Emma Jensen, som själv har Charge syndrom men också diskutera i grupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meny