Af halverar stöd till funktionsnedsatta

Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning skulle inte påverkas av den massiva neddragningen av myndigheten. Så står det i januariavtalet mellan S, C och L.  Nu  visar det sig att avdelningen för rehabilitering till arbete ska skäras ner med nära hälften.

De fackliga organisationerna, Saco-S och ST varnar för konsekvenserna.

— Det kommer att drabba målgrupper och uppdrag som vi egentligen inte tror det varit riksdagens och regeringens avsikt att skära så hårt i. Funktionsnedsatta och andra utsatta kommer att få en betydligt svårare väg in på arbetsmarknaden,  skriver man i ett gemensamt dokument.

De specialister som nu till stor del försvinner är psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionomer.

Stödet finns inte utanför

— Professioner som möjliggör för arbetssökande med funktionsnedsättning och annan utsatthet att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom stöd och anpassningar bidrar yrkesgrupperna till att lyfta fram dessa arbetssökandes kompetenser och förmågor så att de blir tillgängliga för arbetsgivare. Ett stöd som inte finns att få utanför myndigheten, säger Saco-S och ST.

— Detsamma gäller det välfungerande stöd som specifikt funnits för arbetssökande med dövhet eller syn- och hörselnedsättningar. Där dövkonsulenter, audionomer och synspecialister bidrar till etableringen på arbetsmarknaden men nu i princip försvinner.

Förödande konsekvenser

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ser med stor oro på utvecklingen. I ett brev till ansvariga inom Arbetsförmedlingen skriver verksamhetschef Lena Göransson och biträdande verksamhetschef Helene Engh att de aviserade förändringarna kan få förödande konsekvenser.

—Personer med dövblindhet i arbetsför ålder är en till antalet liten grupp men med mycket specifika och omfattande behov av insatser från samhället.

Aktuell svensk forskning visar att det bästa skyddet mot fysisk och psykisk ohälsa för personer med dövblindhet är arbete och sysselsättning. Men för att en person med dövblindhet ska kunna få och behålla ett arbete krävs det oftast olika typer av stöd från samhällets sida.

Bra samarbete

—  När de regionala resurserna med inriktning mot Syn, Hörsel och Döv bildades, ställde vi upp med utbildning i dövblindkunskap till alla anställda i de nybildade arbetslagen. Vi såg denna omorganisation som mycket positiv. Samarbetet mellan oss på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och era regionala specialister inom Af har sedan kommit att utvecklas och vi samverkar idag regelbundet.

—  Det sker redan idag allvarliga försämringar inom kommun och försäkringskassa när det gäller LSS och vi har en ojämlik situation när det gäller tolktjänster och rehabilitering inom regionerna (landstingen). Det skulle vara förödande för personer med dövblindhet i Sverige om också arbetsmarknadsresurserna skulle försämras.

Hälften ska bort

Enligt tidningen Arbetsvärlden  ska cirka 1000  anställda som specialiserat sig på rehabilitering  bli  553. De största neddragningarna gäller de två stora specialistgrupperna, psykologer och socialkonsulenter. I fråga om socialkonsulenterna kan över 80 procent av personalen försvinna.

Även SKL, Sveriges kommuner och landsting är kritisk, trots att organisationen i grunden är positiv till att Arbetsförmedlingen förändras.

—  Det har vi tyckt länge. Men det måste finnas en plan för fortsättningen, annars kommer det att få negativa effekter för de individer som står utan arbete och innebära stora utmaningar för kommunerna,  skriver ordförande Anders Knape i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Anders Knape konstaterar  också att den kraftiga minskningen av antalet kontor har skett utan en konsekvensanalys.

Även Akademikerförbundet reagerar mot neddragningarna:

Det är avgörande att nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor sker kontrollerat och med säkerställande av att motsvarande kompetens finns hos fristående aktörer på orten. I slutet av 2019 kan det vara så att varken Arbetsförmedlingen eller en fristående aktör kan erbjuda arbetsmarknadstjänster på en rad orter i landet. Det är en oacceptabelt låg ambitionsnivå, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

ANNE JALAKAS, text