Nordisk läseplan – Förvärvad dövblindhet

Utgiven 2017 | Nordens Välfärdscenter

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en gemensam nordisk terminologi, är det nödvändigt att det finns en nordisk läseplan.

Läseplanen är avsedd som en grund för nationella grundutbildningar, och den kan tolkas och anpassas till de enskilda nationella studieplaner och lokala utbildningar som finns i de nordiska länderna. Avsikten är att skapa en gemensam kunskapsgrund för att möten i nordiska arenor ska bli meningsfulla och lärorika, till exempel genom kurser arrangerade av Nordens välfärdscenter och i nordiska nätverk.