Publikationer

Nkcdb producerar böcker, häften, rapporter och annat tryckt material om olika ämnen med relation till dövblindhet.

Publikationerna kan laddas ner som PDF-filer och/eller beställas på Mo Gårds Förlag (klicka på länken Beställ tryckt version). Material som är publicerat tidigare än 2011 finns under länken utgående material.


BokomslagLivsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/ dövblindhet. Att arbeta med livsomställningsprocessen – en vägledning.

Bok | Utgiven 2016 | Författare: Helene Engh, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Vibeke Lorentzen & Anette Rud Jørgensen

Vägledningen bygger på kunskap från projektet och boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid.
Länk till projektet
Den bygger även på kompetens om och erfarenhet från flera års praktiskt arbete. Livsomställningsmodellen ger en tankeram som kan hjälpa oss att förstå det omfattande och komplexa förändringsarbete som personer med förvärvad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet genomgår. Vägledningen är ursprungligen skriven på norska och publicerad av Nordens Välfärdscenter.

Ladda ner som PDFTill publikationen


BokomslagDövblindhet i ett livsperspektiv – Strategier och metoder för stöd

Bok | Utgiven 2016 (andra upplagan) | Författare: Lena Göransson och Helene Engh

Att som barn, ung eller vuxen drabbas av och leva med dövblindhet är specifikt och individuellt och sker alltid i ett visst kulturellt och socialt sammanhang, i en speciell miljö och i en viss tid. Vi vill med den här boken belysa individens livsomställning i samspel med sin omgivning och hur den ser ut över tid. Boken kan ses som en grundbok om dövblindhet och riktar sig till dig som vill veta mer om konsekvenserna av att leva med denna funktionsnedsättning och de speciella livsvillkor som den medför.

Ladda ner som PDFTill publikationen


Bokomslag, Hur kan vi förstå varandraPersoner med medfödd/tidig dövblindhet – Hur kan vi förstå varandra?

Bok | Utgiven 2015 | Författare: Karen Andersen, Evabritt Andreassen, Sally Damslora, Åse Endresen, Harald Haldorsen och Begljot Rieber-Mohn vid Statped vest.

Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter vi som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål vi har för vårt arbete. Här finner du också en del om livskvalitet och vad begreppen samspel och kommunikation innebär i detta sammanhang. ”Hur kan vi förstå varandra?” är frågan vi ställer. Att få kontakt med och förstå vad personen med dövblindhet tänker och vill är en stor utmaning. En lika stor utmaning är det att bli förstådd. I början är det lätt att känna hjälplöshet och uppleva att vi befinner oss i två olika världar.

Även om häftet i första hand riktas till dig som är ny i arbetet behöver vi alla tänka igenom vad som försiggår när vi är tillsammans med personer med medfödd/tidig dövblindhet. Vi är två parter som möts för att uppleva gemenskap och förstå varandra. På många sätt är vi lika, men vi har olika sätt att uttrycka oss på.

Ladda ner som PDFTill publikationen


Nordisk leseplan – medfødt døvblindhet

Utgiven 2016 | Annica Boström, Monika Estenberger, Trine Seljeseth, Helle Buelund Selling

Nordisk leseplan er ment som et grunnlag for de nasjonale grunnutdanninger, som kan fortolkes og tilpasses til de enkelte nasjonale leseplaner og lokale ordninger. Meningen er å skape et faglig grunnlag slik at møtene ved andre nordiske arenaer blir meningsfulle og lærerike, eksempelvis ved NVC-kurs og i nordiske nettverk.

Till publikationen


Bokomslag

En liten blå bok om IKT och dövblindhet – tips och råd om bemötande och samarbete

Bok | Utgiven 2015

Boken handlar om hur man skapar ett gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom området för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och användarna. Målgruppen är de som genom sitt arbete har kontakt med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet under hjälpmedelsprocessens olika faser – utredning, utprovning, utbildning och support. I boken finns en rad konkreta råd och tips som har visat sig vara särskilt viktiga vid förskrivningen av hjälpmedel till personer med dövblindhet. Vi hoppas att dessa exempel och erfarenheter ska kunna komma fler till godo och därmed förbättra situationen för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Ladda ner som PDF | Beställ tryckt version


Bokomslag

För barnets bästa?

Utgiven 2015 | Författare: Marie Andersson

En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjen.

Att få ett barn med dövblindhet väcker starka känslor och får stora konsekvenser, både för barnet och familjen. Omgivningens bemötande och stöd är avgörande för hur livet blir. Hur ser stödet ut? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre? I den här boken berättar föräldrar och ungdomar om sina erfarenheter och professionella som arbetar med målgruppen ger sin bild av de insatser som ges.

Ladda ner som PDF | Beställ tryckt version


Bokomslag

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Broschyr | Utgiven 2015

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan 2003. I denna broschyr beskrivs Nkcdb:s  syfte och verksamhet.

Ladda ner som PDF | Beställ tryckt version via e-post


Bokomslag

Kommunikativa relationer

Utgiven 2013 | Författare: Anne Varren Nafstad & Inger Bøgh Rødbroe

Kommunikativa relationer handlar om hur människor med medfödd dövblindhet kan utveckla sig kommunikativt och personligt i relationer med seende/hörande partner. När det lyckas, är det tack vare att de seende/hörande partnerna har haft tillgång till teoretisk kunskap om utveckling och specialpedagogiska strategier baserade på de kroppsliga sinnena. Författarna presenterar i denna bok två modeller som kan användas av dövblindföddas partner, när de tillsammans analyserar videoklipp för att planera detaljerade insatser. Modellerna baserar sig på principer från utvecklingsteori och dialogisk teori samt kunskap om medfödd dövblindhet och de pedagogiska strategier som är utvecklade tillsammans med dövblindfödda.

Beställ tryckt version


Bokomslag

Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid

Bok | Utgiven 2011 | Författare: Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen & Anette Rud Jørgensen | Utgiven av Nordens Välfärdscenter

Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd – rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Ladda ner som pdf | Beställ tryckt version


Bokomslag

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning

Bok i fickformat | Utgiven 2011 | Författare: Linda Eriksson

Boken beskriver att dövblindtolkning, det vill säga tolkning för personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment: tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Här får både du som är utbildad dövblindtolk eller tolkstuderande, men också du som ibland kommunicerar med personer med dövblindhet och någon gång får agera tolk, samt du som är brukare eller anhörig – många praktiska tips.

Ladda ner som PDF | Beställ tryckt version


Bokomslag

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet

Bok i fickformat | Utgiven 2011 | Författare: Linda Eriksson

Boken visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga från A till B. I den här boken får du som någon gång är ledsagare till personer med dövblindhet – men också du som brukare – många praktiska tips.

Ladda ner som PDF | Beställ tryckt version


Bokomslag

Kommunikation och medfödd dövblindhet I

Utgiven 2008 | Författare: Rødbroe & Janssen

Boken ”Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser” är den första av fyra som handlar om medfödd dövblindhet och kommunikation. Boken berör medfödd dövblindhet och huvudprinciperna för insatser. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste tio åren presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network, vars arbete baseras på analys av videoupptagningar av exempel på positivt samspel mellan barn med dövblindhet och deras seende/hörande partners och på nära samarbete med forskare på området mänsklig utveckling. Dessa två källor har resulterat i teoretiska ramar som i sin tur inspirerat många familjer och yrkesverksamma inom dövblindområdet.

Beställ tryckt version


Bokomslag

Kommunikation och medfödd dövblindhet II

Utgiven 2009 | Rødbroe & Janssen

Kommunikation och medfödd dövblindhet – Kontakt & Socialt samspel Denna bok är den andra i en serie av fyra. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste tio åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI). För alla som bor eller arbetar tillsammans med barn och vuxna med dövblindhet är det viktigt att veta hur man upprätthåller kontakt. Personer med dövblindhet har en mängd möjligheter, men också behov av speciell uppmärksamhet för att kunna etablera goda och harmoniska kontakter. Denna skrift (bok 2) ger god hjälp med teoretiska funderingar och praktiska exempel. Den är användbar inte bara för sättet hur man gemensamt och ömsesidigt skapar god kommunikation, utan också för diskussioner mellan yrkesverksamma på området socialt samspel. Huvudprinciperna för socialt samspel kommer att förklaras med utgångspunkt i små barns generella utveckling av sådant och tidig kommunikation i allmänhet.

Beställ tryckt version


Bokomslag

Kommunikation och medfödd dövblindhet III

Utgiven 2010 | Rødbroe, Souriau & Janssen

”Att skapa mening” är den tredje boken i serien ”Kommunikation och medfödd dövblindhet” på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste 15 – 20 åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind International’s (DbI) Communication Network. Kommunikationsnätverkets arbete baseras på videoanalys av exempel på positivt samspel mellan barn med dövblindhet och deras seende/hörande partners och på nära samarbete med forskare inom området mänsklig utveckling. Dessa två källor har resulterat i teoretiska ramar som i sin tur inspirerat många familjer och yrkesverksamma inom dövblindområdet. Boken ”Att skapa mening” är skriven för att inspirera familjer och proffesionella som är involverade i kommunikation med barn och vuxna med medfödd dövblindhet. Denna bok fokuserar på temat ”att skapa mening”.

Beställ tryckt version


Bokomslag

Kommunikation och medfödd dövblindhet IV

Utgiven 2011 | Rødbroe, Souriau & Janssen

”Övergång till kulturellt språk” är den sista av de fyra böckerna om Kommunikation och medfödd dövblindhet. De har skrivits för att inspirera familjemedlemmar och professionella som kommunicerar med barn och vuxna med dövblindhet. De kulturspråk som finns världen över uppfattas antingen av syn eller hörsel. Personer med förvärvad dövblindhet har utvecklat taktila former för förståelse av språk och tal, vilket sker efter själva språktillägnandet. För personer med medfödd dövblindhet, som upplever omvärlden och kulturen/språket i huvudsak med hjälp av kroppsliga sinnen är det därför en stor utmaning att bli en del av kulturens lingvistiska aktiviteter och konstruktioner.

Beställ tryckt version

Skriv ut eller dela: Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn