Inlägg av Anne Jalakas

Med bra tolk fungerar livet

Hur kan vi uttrycka vad vi vill? Hur ska andra förstå oss? Vad behövs för att det ska bli bra? När Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, samlade medlemmarna till möte gjorde man det i form av dialogkafé. Under två dagar diskuterades kommunikation med familjen, med samhället men också inom organisationen. Betydelsen av att ha tillgång till […]

Seminarium kring nytt vägledningsmaterial

Behovet av riktlinjer inom dövblindområdet är stort. Det gäller att se till att insatserna för habilitering och rehabilitering ges likvärdigt och med hög kvalitet, oavsett var i landet man bor. I dag är det inte så. När Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor bjöd in professionella till ett arbetsseminarium blev resultatet mängder av förslag och synpunkter. – […]

Många idéer och tankar från professionella

Skarvfri rehabilitering En idébörs på Nkcdb:s hemsida. Mer stöd till familjer och syskon. Det rådde ingen idétorka när syn- och hörselpedagoger, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, ordinatörer och andra som i sitt arbete möter personer med dövblindhet diskuterade vilka insatser som behövs. Här är ett axplock av det som kom upp under dagen. Samordning behövs Samtliga grupper […]

Socialhaptisk kommunikation är här och nu

Känns detta som en eller två fingrar mot ryggen? Vad betyder den här signalen? Finns det inte risk för att blanda ihop? Finns det ingen signal för ”vill du ha ett glas vin”? Det blev mycket skratt och många frågor när Nkcdb:s turné för att introducera det nya socialhaptiska metodmaterialet nådde Malmö. Drygt 300 personer […]

Arbetsgruppen kring taktil språklighet

Hur kommer vi vidare? Hur ska kunskapen om taktil språklighet öka och spridas? Diskussionen om detta har under en tid pågått bland dem som arbetar med kunskapsförmedling och habilitering av personer med medfödd eller tidig dövblindhet. Historiskt sett så har de flesta pedagogiska strategier handlat om att skapa goda sociala samspelssituationer som en grund för den […]

Uppföljningskonferens om Charge syndrom: Kunskapsbristen är fortfarande enorm

Det var några av de frågor som kom upp under den uppföljningskonferens om Charge syndrom som hölls i Stockholm i oktober. På plats fanns både professionella och anhöriga. Under gruppdiskussionerna utkristalliserade sig ett antal önskemål inför framtiden. Genomgående var det stora behovet av fler mötesplatser/nätverk och mer samverkan. Viktigt inte minst för att Charge är […]

Identiteten som dövblind – omfamna eller förneka

Det är viktigt att fråga människor vad de vill kalla sig själva. Någon säger ”jag är dövblind”, en annan ” jag är dövblind i vissa situationer”, en tredje att ”jag har syn- och hörsel-nedsättning”. Vilken identitet man väljer kan variera under livet. Ibland krockar den egna uppfattningen om vem man är med andras. Bente Enggrav är […]

”Normalitetens tyranni” styr i mötet med människor med medfödd dövblindhet

– Utan att vi alltid är medvetna om det försöker vi förändra människor med funktionshinder till att bli mer lika oss, mer ”normala”. Någon har kallat detta för normalitetens tyranni och dess kraft är stor, säger Anne Varran Nafstad som tillsammans med Gro Hallan Tønsberg, båda från Satped sørøst i Norge, höll en workshop om skam […]

Så vänds skam till stolthet

Den som varit som alla andra, gått på universitet, rest eller utövat extremsport som bergsklättring, och plötsligt tvingas ge upp detta på grund av någon funktionsnedsättning eller sjukdom får ofta en livskris. För många människor med Ushers syndrom händer detta ungefär vart femte år, allteftersom sjukdomen försämras.   – Det är ofta då de kommer […]